Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 września
2012 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy
Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 r.
11.12.2015 więcej