Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 września 2013 r. w
sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu
Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
11.12.2015 więcej