2015-12-09

Projekty współfinansowane ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013

1. Tytuł projektu: Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa pomiędzy Powiatem Krośnieńskim, a Karpatský Euroregión Slovensko-Sever
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie transgranicznej przedsiębiorczości, w tym z branży turystycznej na pograniczu polsko - słowackim w powiecie krośnieńskim i okresie Presov.
Celem projektu jest między innymi zachęcanie do podjęcia działalności gospodarczej po obu stronach granicy, aktywizacja gospodarcza pogranicza polsko-słowackiego, zwiększenie szans na zatrudnienie czy podjęcie działalności gospodarczej na Słowacji oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej pogranicza.
W wyniku realizacji projektu powstanie Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych, które ma być rozrusznikiem regionu, zwłaszcza w zakresie rozwijania współpracy gospodarczej pomiędzy Polska a Słowacją.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 35 091,10 euro
Dofinansowanie z EFRR w kwocie 29 827,43 euro
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 3 509,11 euro
Wkład własny: 1 754,56 euro

Realizację projektu rozpoczęto w styczniu 2010 r., natomiast planowany termin zakończenia prac wyznaczono na wrzesień 2010 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 3. Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).


2. Tytuł projektu: Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego
z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu.

Inwestycja obejmowała gminy Miejsce Piastowe i Rymanów i zakładała przebudowę dróg powiatowych: nr 1974R Krosno – Targowiska - Wróblik Szlachecki oraz nr 2010R Milcza - Rymanów.
Zadanie realizowane są w 5 etapach:
I etap – przebudowa drogi powiatowej Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w Targowiskach. Prace zakończono w listopadzie 2009 r.
W ramach inwestycji poszerzono jezdnię po obu stronach oraz wybudowano chodnik dla pieszych po stronie lewej.
II etap – przebudowa drogi powiatowej Milcza – Rymanów. Prace zakończono
w listopadzie 2009 r. Wykonano nakładki bitumiczne na jezdni w miejscowościach Milcza, Ladzin, Rymanów wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczono rowy.
III etap – odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wraz z przebudową przepustów i odwodnieniem korpusu drogowego
w Targowiskach i Wróbliku Królewskim. Prace zakończono w listopadzie 2009 r. Na tym etapie wykonano nakładki bitumiczne na jezdni (ok. 800 m) w Targowiskach wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy, oczyszczono rowy, przebudowano
5 przepustów drogowych wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni oraz utrwalono nawierzchnię emulsją asfaltową na dł. 1600 m we Wróbliku Królewskim wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczono rowy.
IV etap – przebudowa drogi powiatowej Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w Łężanach, etap ten zakończono 30 czerwca 2010 r.
V etap – przebudowa drogi powiatowej Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika we Wróbliku Szlacheckim, etap ten zakończono 30 czerwca 2010 r.

Ogólnymi celami projektu jest:
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego Projektem, a tym samym regionu,
- zwiększenie bezpieczeństwa poprzez polepszenie jakości dróg,
- zapobieganie dyskryminacji mieszkańców obszarów wiejskich Powiatu Krośnieńskiego, wynikającej z utrudnień dostępu do lokalnych centrów rozwoju, poprzez poprawę jakości usług transportowych,
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i poziomu hałasu.

Bezpośrednim celem projektu jest:
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej i poprawa komunikacyjnych powiązań terenów poprzez dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do potrzeb użytkowników szlaków komunikacyjnych,
- poprawę powiązań z regionalną i krajową siecią dróg,
- poprawa warunków dojazdu do firm funkcjonujących w obrębie oddziaływania projektu,
- poprawa płynności ruchu i skrócenie czasu przejazdu poprzez modernizowane odcinki dróg,
- dostosowanie nośności dróg do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia trasy przez transport kołowy.
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 5 966 176,20 zł
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
4 134 929,10 zł

 

Inwestycję zakończono 30 czerwca 2010 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 infrastruktura komunikacyjna.


3. Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im M. Konopnickiej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu

Projekt obejmował swym zakresem 3 szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński tj. Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu, Zespół Szkół im. AK w Jedliczu oraz Zespół Szkół w Iwoniczu. W obiekcie LO w Jedliczu przeprowadzono modernizację strzelnicy sportowej oraz doposażono ją w sprzęt.
W obiekcie Zespołu Szkół w Jedliczu zaadoptowano części obiektów szkolnych do celów dydaktycznych z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych oraz wyposażono je w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć
z nauki zawodu.
W ramach realizowanego projektu w Zespole Szkół w Iwoniczu wyposażono pracownię spawalniczą, wybudowano bieżnię lekkoatletyczną o długości 130 m
z rozbiegiem do skoku w dal, doposażono i zaadoptowano na potrzeby kształcenia w zawodzie technik żywienia pracownie w najnowocześniejszy sprzęt aby można było prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ze środków projektu wyremontowano i wyposażono 13 pokoi IV piętra internatu.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 1 295 228,85 zł
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 843 105, 82 zł

Inwestycje rozpoczęto w maju 2009 r. natomiast zakończono 30 stycznia 2010 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 5. Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 infrastruktura edukacyjna.


4. Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Powiatu Krośnieńskiego i Powiatu Jasielskiego po stronie polskiej oraz Zarządu i Utrzymania Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa po stronie słowackiej.
Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru powiatów krośnieńskiego, jasielskiego i bardejowskiego poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru przygranicznego, pomiędzy miastami Krosno, Jasło i Bardejów.
Przedmiotowy zakres projektu obejmuje budowę drogi po stronie słowackiej obejmującej odcinek o długości 1,793 km prowadzący z miejscowości Nižná Polianka do Granicy Państwa RS-RP. Po stronie polskiej dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1896R relacji Krosno - Kobylany – Toki na odcinku o łącznej długości 13,711 km zlokalizowanej w powiecie jasielskim (5,910 km) oraz w powiecie krośnieńskim (7,801 km).
Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania brakujących połączeń w lokalnej, przygranicznej sieci komunikacyjnej, które hamują rozwój stosunków społecznych i gospodarczych, a także będzie sprzyjać skróceniu czasu podróży między ważnymi centrami gospodarczymi na obszarze transgranicznym oraz podniesieniu mobilności mieszkańców obszarów przygranicznych.
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 4.581.421,00 euro
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.894.207,83 euro.

Inwestycje rozpoczęto w maju 2009 roku, natomiast ich zakończenie zaplanowano na grudzień 2010 rok.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.drogaplsk.mftp.pl
 

5. Tytuł projektu: Renowacja Pałacu Stawiarskich w Jedliczu – etap I oraz rewitalizacja terenu zabytkowego parku.

Projekt ma na celu zabezpieczenie i renowację zabytkowego Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie obecnie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, poprawę oraz rewitalizację otaczającego budynek parku.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie Powiatu Krośnieńskiego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 2 665 384,45 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 265 576,78 PLN

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w oś priorytetową 6. Turystyka i kultura. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej.
 

6. Tytuł projektu: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej
nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka”

Projekt obejmował zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z odtworzeniem korpusu drogi w m. Wojkówka w ciągu drogi powiatowej nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń. Obszar osuwiska zajmuje 0,11 ha, natomiast obszar zagrożony osuwiskiem ok. 0,31 ha.
W ramach projektu zaplanowano roboty związane z ujęciem źródła naturalnego
i odprowadzenie go kolektorem drenażowym do doliny rzecznej, wykonanie przydrożnych rowów drenażowych zapewniających odpływ wód z łuku drogi a także umocnienie skarpy drogowej poprzez wykonanie konstrukcji oporowej z pali żelbetonowych i muru żelbetonowego.

Cele ogólne projektu to:
- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi
- długotrwałe odtworzenie i zabezpieczenie majątku wnioskodawcy w postaci drogi, przed skutkami osuwania się ziemi
Bezpośrednimi celami jest:
- poprawa dostępności drogowej, skrócenie czasu przejazdu istotne dla rolników użytkujących pola uprawne wzdłuż drogi a także dla lokalnych przedsiębiorców oraz turystów
- naprawa i zabezpieczenie terenu osuwiska oraz korpusu drogi,
- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi,
- dostosowanie parametrów nośności i obciążenia fragmentu drogi (osuwiska) w stosunku do jej całego ciągu.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 977 696,00 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:   779 739,45 PLN
 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lipcu 2010r., przewidywany termin zakończenia to grudzień 2010 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w oś priorytetową 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

7. Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok, nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno i nr 1950R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa dróg powiatowych:
- nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok
- nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno
- nr 1950R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka
Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej części obszaru powiatu krośnieńskiego poprzez dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych użytkowników a także:
- poprawa połączeń z regionalną i krajową siecią dróg,
- poprawa warunków dojazdu przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie oddziaływania Projektu,
- poprawa dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie,
- poprawa płynności ruchu i skrócenie czasu przejazdu przez przebudowywane odcinki dróg,
- dostosowanie nośności dróg do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia tras przez transport kołowy.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 7 449 421,49 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 000 000,00 PLN

Inwestycje zaplanowano na od kwietnia 2011 roku, przewidywany termin zakończenia to wrzesień 2011 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w oś priorytetową 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 infrastruktura komunikacyjna.

8. Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń.

Projekt ma na celu:
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego Projektem, a tym samym regionu,
- zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników poprzez polepszenie jakości drogi i infrastruktury drogowej,
- poprawę połączeń z regionalną i krajową siecią dróg,
- zmniejszenie zanieczyszczenia i poziomu hałasu,
- poprawę warunków dojazdu przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie oddziaływania Projektu,
- dostosowanie nośności drogi do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia tras przez transport kołowy.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:  7 566 282,12 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 000 000,00 PLN

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to kwiecień 2011 r., przewidywany termin zakończenia to sierpień 2011 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 infrastruktura komunikacyjna.


9. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Zakres projektu obejmował termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego
w Krośnie wraz z modernizacją dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.
w budynku Starostwa Powiatowego oraz wymianę instalacji c.o. i wymianę grzejników.
Projekt miał na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wzrost wydajności cieplnej w budynku Starostwa, poprzez poprawę jego właściwości termoizolacyjnych, zmniejszenie zużycia i obniżenie kosztów energii cieplnej oraz poprawę walorów architektonicznych budynku.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:  1 927 030,42 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 051 620,35 PLN

Inwestycje rozpoczęto w lipcu, natomiast zakończono w październiku 2010 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 infrastruktura energetyczna.
 


Osoba, która przekazała informację: Agata Kowalczyk

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się