2015-11-04

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, 
EWIDENCJACH ORAZ SPOSOBACH I ZASADACH
 UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

 

 

Wydział Organizacyjno Administracyjny

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny prowadzi:

 

1/ rejestr skarg i wniosków,
2/ rejestr upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
3/ rejestr porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi,
4/ rejestr umów, których stroną jest Powiat,
5/ rejestr aktów wewnętrznych – zarządzeń Starosty.
 

 

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

 

prowadzi następujące rejestry:

 

1/ rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
2/ rejestr uchwał Rady Powiatu,
3/ rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu,
4/ rejestr interpelacji i wniosków radnych. 
 

 

Wydział Komunikacji i Transportu


prowadzi następujące rejestry i ewidencje:


1/ rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
2/ rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
3/ ewidencję instruktorów nauki jazdy,
4/ ewidencję diagnostów,
5/ rejestr wydanych uprawnień do kierowania pojazdami,
6/ rejestr pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego.

Dane zawarte w rejestrach z poz. 3-6 nie są danymi ogólnodostępnymi i nie są udzielane osobom postronnym.


 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

W  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są następujące rejestry:

 

1/ rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,
2/ rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd,
3/ ewidencję i plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
4/ rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w dzierżawę,
5/ rejestr wniosków dotyczących mienia „zabużańskiego”,
6/ rejestr gruntów wyłączonych z produkcji,
7/ rejestr gruntów zwróconych tzw. „rencistówek’ i działek pod zabudowaniami,
8/ rejestr gruntów podlegających rekultywacji,
9/ rejestr nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
10/ ewidencja gruntów i budynków (EGiB),
11/ rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
12/ geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
13/ baza danych obiektów topograficznych (BDOT500),
14/ baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).

Rejestry z poz. 1 – 9 prowadzone są dla potrzeb Wydziału i nie są udostępniane osobom postronnym.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej prowadzi rejestry wymienione w pkt. 10 – 13 oraz Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, które są na bieżąco aktualizowane. Ich  udostępnienie następuje na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych i kar-tograficznych oraz zamówień na materiały z zasobu.

 

Wytworzył / odpowiedzialny za treść: Grzegorz Rybka
Krosno, dnia 2016-11-23


 

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska

 

W Wydziale prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

1/ rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
2/ rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę,
3/ spis (wykaz) przyjętych zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
4/ spis zgłoszeń dotyczących zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
5/ publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
6/ rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
7/ rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
8/ rejestr zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
9/ rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transpotru odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Powyższe informacje dostępne są w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska na poszczególnych stanowiskach pracy.
Wyszukiwanie i przeglądanie na miejscu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie Starosta pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 114 poz. 788).

 Biuro Spraw Społecznych i Promocji

 

  1. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych.
  2. Ewidencja Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej.
  4. Rejestr stowarzyszeń – posiadających osobowość prawną oraz stowarzyszeń zwykłych, działających na terenie powiatu krośnieńskiego.
  5. Rejestr instytucji kultury.
  6. Ewidencja aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych działających na terenie powiatu krośnieńskiego.

Powyższe informacje dostępne są w Biurze Spraw Społecznych i Promocji   na stanowiskach ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i społecznych i stanowiskach ds. promocji.

Informacje w sprawie stowarzyszeń dostępne są również na stronie internetowej starostwa www.powiat.krosno.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
 

Wytworzył / odpowiedzialny za treść: Adriana Zając
Krosno, dnia 2008-04-29


Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego i kontroli


prowadzi rejestr przeprowadzonych kontroli,

 

 

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Krośnie

 

    Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Krośnie mieści się w siedzibie Starostwa przy ul. Bieszczadzkiej 1. Czynne jest w dniach i godzinach urzędowania Starostwa (poniedziałek – piątek w godz 7.30 – 15.30). Pomieszczenie biurowe archiwum zakładowego znajduje się na parterze pokój 004 telefon 013-43-75-709. Pomieszczenia służące do przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej znajdują się na parterze budynku.
Archiwum zakładowe przechowuje dokumentację aktową Starostwa z lat 1999 – 2009 oraz dokumentację przejętą po Urzędzie Rejonowym w Krośnie z lat 1990-1998. Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem 445,40 mb. Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym może być udostępniana na miejscu; upoważnionym pracownikom Starostwa oraz na żądanie organów kontrolnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
W zasobach archiwum znajduje się dokumentacja archiwalna (kat. ,A”) oraz dokumentacja niearchiwalna (kat ,,B”). Dokumenty kat. A przechowuje się w archiwum zakładowym przez okres 25 lat. Po upływie tego okresu przekazywane są do właściwego archiwum państwowego. Dokumentację kat B archiwum zakładowe przechowuje przez okres ustalony dla tej dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Wypożyczanie dokumentacji dla celów służbowych (urzędowych) poza lokal archiwum zakładowego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi.
Archiwum  zapewnia odpowiednią ewidencję dokumentów, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.
Do zadań archiwum zakładowego należy:
1)    przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
2)    porządkowanie akt zgodnie z wymogami instrukcji archiwalnej,
3)    przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
4)    udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
5)    przekazywanie materiałów archiwalnych (akta kategorii A) do archiwum państwowego,
6)    inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akta kat. B) i udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywaniu  wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego,
7)    stała dbałość o właściwe przechowywanie i konserwację przejętych akt.
    Szczegółowy zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną określa  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. Nr 14 poz. 67)
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej od dnia 1 stycznia 2011.
Na rozporządzenie składa się:
1)    tekst główny rozporządzenia oraz przepisy przejściowe i końcowe rozporządzenia,
2)    załącznik nr 1 do rozporządzenia - instrukcja kancelaryjna, określająca szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych we wszystkich podmiotach objętych rozporządzeniem,
3)    załączniki nr 2—5 do rozporządzenia - jednolite rzeczowe wykazy akt odrębnie dla gmin i związków międzygminnych (nr 2), powiatów (nr 3), województwa samorządowego (nr 4) i zespolonej administracji rządowej w województwie (nr 5),
4)    załącznik nr 6 - instrukcja archiwalna, określająca organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym w każdym podmiocie objętym rozporządzeniem.
Rozporządzenie dotyczy tylko organów jednostek samorządu terytorialnego lub rządowej administracji zespolonej w województwie oraz obsługujących je urzędów. Nie dotyczy innych samorządowych jednostek organizacyjnych.
Nowe rozporządzenie wprowadziło:
1)    możliwość wyboru systemu prowadzenia dokumentacji. Oprócz systemu tradycyjnego istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji w systemie elektronicznym - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
2)    nowe symbole klasyfikacyjne oraz sposoby kwalifikowania dokumentacji poprzez wprowadzenie nowych jednolitych rzeczowych wykazów akt.
3)    instrukcję archiwalną.

 

Wytworzył / odpowiedzialny za treść: Jaromir Kranc
Krosno, dnia 2011-06-07

Załączniki

  Rejestry publiczne ...uchomościami 14,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rejestr Instytucji Kultury 77,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja - Rejest...tucji Kultury 17,81 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się