2015-11-04

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, 
EWIDENCJACH ORAZ SPOSOBACH I ZASADACH
 UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH

 

 

Wydział Organizacyjno Administracyjny

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny prowadzi:

 

1/ rejestr skarg i wniosków,
2/ rejestr upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
3/ rejestr porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi,
4/ rejestr umów, których stroną jest Powiat,
5/ rejestr aktów wewnętrznych – zarządzeń Starosty.
 

 

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

 

prowadzi następujące rejestry:

 

1/ rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
2/ rejestr uchwał Rady Powiatu,
3/ rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu,
4/ rejestr interpelacji i wniosków radnych. 
 

 

Wydział Komunikacji i Transportu


prowadzi następujące rejestry i ewidencje:


1/ rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
2/ rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
3/ ewidencję instruktorów nauki jazdy,
4/ ewidencję diagnostów,
5/ rejestr wydanych uprawnień do kierowania pojazdami,
6/ rejestr pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego.

Dane zawarte w rejestrach z poz. 3-6 nie są danymi ogólnodostępnymi i nie są udzielane osobom postronnym.


 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

W  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są następujące rejestry:

 

1/ rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,
2/ rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd,
3/ ewidencję i plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
4/ rejestr nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w dzierżawę,
5/ rejestr wniosków dotyczących mienia „zabużańskiego”,
6/ rejestr gruntów wyłączonych z produkcji,
7/ rejestr gruntów zwróconych tzw. „rencistówek’ i działek pod zabudowaniami,
8/ rejestr gruntów podlegających rekultywacji,
9/ rejestr nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
10/ ewidencja gruntów i budynków (EGiB),
11/ rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
12/ geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
13/ baza danych obiektów topograficznych (BDOT500),
14/ baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).

Rejestry z poz. 1 – 9 prowadzone są dla potrzeb Wydziału i nie są udostępniane osobom postronnym.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej prowadzi rejestry wymienione w pkt. 10 – 13 oraz Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, które są na bieżąco aktualizowane. Ich  udostępnienie następuje na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych i kar-tograficznych oraz zamówień na materiały z zasobu.

 

Wytworzył / odpowiedzialny za treść: Grzegorz Rybka
Krosno, dnia 2016-11-23


 

Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska

 

W Wydziale prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

1/ rejestr wniosków o pozwolenie na budowę,
2/ rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę,
3/ spis (wykaz) przyjętych zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
4/ spis zgłoszeń dotyczących zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
5/ publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
6/ rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
7/ rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
8/ rejestr zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
9/ rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transpotru odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Powyższe informacje dostępne są w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska na poszczególnych stanowiskach pracy.
Wyszukiwanie i przeglądanie na miejscu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie Starosta pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 114 poz. 788).

 Biuro Spraw Społecznych i Promocji

 

  1. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych.
  2. Ewidencja Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej.
  4. Rejestr stowarzyszeń – posiadających osobowość prawną oraz stowarzyszeń zwykłych, działających na terenie powiatu krośnieńskiego.
  5. Rejestr instytucji kultury.
  6. Ewidencja aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych działających na terenie powiatu krośnieńskiego.

Powyższe informacje dostępne są w Biurze Spraw Społecznych i Promocji   na stanowiskach ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i społecznych i stanowiskach ds. promocji.

Informacje w sprawie stowarzyszeń dostępne są również na stronie internetowej starostwa www.powiat.krosno.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
 

Wytworzył / odpowiedzialny za treść: Adriana Zając
Krosno, dnia 2008-04-29


Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego i kontroli


prowadzi rejestr przeprowadzonych kontroli,

 

 

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Krośnie

 

    Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Krośnie mieści się w siedzibie Starostwa przy ul. Bieszczadzkiej 1. Czynne jest w dniach i godzinach urzędowania Starostwa (poniedziałek – piątek w godz 7.30 – 15.30). Pomieszczenie biurowe archiwum zakładowego znajduje się na parterze pokój 004 telefon 013-43-75-709. Pomieszczenia służące do przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej znajdują się na parterze budynku.
Archiwum zakładowe przechowuje dokumentację aktową Starostwa z lat 1999 – 2009 oraz dokumentację przejętą po Urzędzie Rejonowym w Krośnie z lat 1990-1998. Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem 445,40 mb. Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym może być udostępniana na miejscu; upoważnionym pracownikom Starostwa oraz na żądanie organów kontrolnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
W zasobach archiwum znajduje się dokumentacja archiwalna (kat. ,A”) oraz dokumentacja niearchiwalna (kat ,,B”). Dokumenty kat. A przechowuje się w archiwum zakładowym przez okres 25 lat. Po upływie tego okresu przekazywane są do właściwego archiwum państwowego. Dokumentację kat B archiwum zakładowe przechowuje przez okres ustalony dla tej dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Wypożyczanie dokumentacji dla celów służbowych (urzędowych) poza lokal archiwum zakładowego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi.
Archiwum  zapewnia odpowiednią ewidencję dokumentów, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.
Do zadań archiwum zakładowego należy:
1)    przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
2)    porządkowanie akt zgodnie z wymogami instrukcji archiwalnej,
3)    przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
4)    udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
5)    przekazywanie materiałów archiwalnych (akta kategorii A) do archiwum państwowego,
6)    inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (akta kat. B) i udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywaniu  wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia archiwum państwowego,
7)    stała dbałość o właściwe przechowywanie i konserwację przejętych akt.
    Szczegółowy zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną określa  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. Nr 14 poz. 67)
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej od dnia 1 stycznia 2011.
Na rozporządzenie składa się:
1)    tekst główny rozporządzenia oraz przepisy przejściowe i końcowe rozporządzenia,
2)    załącznik nr 1 do rozporządzenia - instrukcja kancelaryjna, określająca szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych we wszystkich podmiotach objętych rozporządzeniem,
3)    załączniki nr 2—5 do rozporządzenia - jednolite rzeczowe wykazy akt odrębnie dla gmin i związków międzygminnych (nr 2), powiatów (nr 3), województwa samorządowego (nr 4) i zespolonej administracji rządowej w województwie (nr 5),
4)    załącznik nr 6 - instrukcja archiwalna, określająca organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym w każdym podmiocie objętym rozporządzeniem.
Rozporządzenie dotyczy tylko organów jednostek samorządu terytorialnego lub rządowej administracji zespolonej w województwie oraz obsługujących je urzędów. Nie dotyczy innych samorządowych jednostek organizacyjnych.
Nowe rozporządzenie wprowadziło:
1)    możliwość wyboru systemu prowadzenia dokumentacji. Oprócz systemu tradycyjnego istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji w systemie elektronicznym - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
2)    nowe symbole klasyfikacyjne oraz sposoby kwalifikowania dokumentacji poprzez wprowadzenie nowych jednolitych rzeczowych wykazów akt.
3)    instrukcję archiwalną.

 

Wytworzył / odpowiedzialny za treść: Jaromir Kranc
Krosno, dnia 2011-06-07

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..