2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Nr pokoju: 417, tel.  13 43-75-707

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności należy:

  • zapewnianie przestrzegania w Starostwie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ochrony przeciwpożarowej,
  • czuwanie nad organizacją stanowisk pracy zgodnie z przepisami BHP, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy,
  • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
  • kontrolowanie stanu maszyn, urządzeń i sprzętu w miejscu pracy,
  • realizacja zadań związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami,
  • prowadzenie wstępnych szkoleń BHP i P-poż,
  • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, prowadzenie dokumentacji wypadkowej oraz podejmowanie działań związanych z zapobieganiem powstawania  wypadków,
  • wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.