2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji niejawnych

Nr pokoju: 417, tel.  13 43-75-707

 1. Samodzielnym stanowiskiem pracy ds. informacji niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
 2. Do zadań realizowanych na stanowisku należy:
  • organizacja i prowadzenie  kancelarii tajnej,
  • zapewnienie ochrony dokumentów oraz systemów i sieci teleinformatycznych z informacjami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową,
  • wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem realizowanych kompetencji, wynikających z przepisów prawa.
 3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:  
  • przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające w stosunku do pracowników, których obowiązki łączą się z dostępem do informacji niejawnych, których to postępowanie kończy wydaniem lub odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
  • przeprowadza szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, którzy otrzymali poświadczenie bezpieczeństwa,
  • nadzoruje pracę kancelarii tajnej,
  • przeprowadza okresową kontrolę ewidencji i rejestracji materiałów niejawnych oraz ich  obieg w Starostwie,
  • opracowuje plan ochrony Starostwa i nadzoruje jego realizację.