2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli

Nr pokoju: 408, tel.  13 43-75-749

 

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kontroli należy:

 • realizacja spraw związanych z kontrolą zarządczą,
 • opracowywanie procedur i planu kontroli,
 • organizacja oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań Powiatu przez Starostwo oraz inne jednostki organizacyjne,
 • nadzór nad wdrażaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
 • prowadzenie rejestru kontroli,
 • kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
 • przedstawianie Staroście  protokołów  kontroli oraz informacji o wykorzystaniu materiałów pokontrolnych przez  kontrolowane komórki organizacyjne,
 • prowadzenie kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie m.in.:
  -   gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
  -   funkcjonowania  systemu kontroli zarządczej,
  -   wykorzystania wyników kontroli i oceny celowości wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań ,
 • wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem kompetencji, wynikających z przepisów prawa.