2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji Powiatu

Nr pokoju: 515, tel.  13 43-75-779
adres e- mail:
promocja@powiat.krosno.pl

 

Nr pokoju: 520, tel.  13 43-75-778
adres e- mail:
rzecznik@powiat.krosno.pl

 

Do zadań wykonywanych na samodzielnym stanowisku pracy ds. promocji Powiatu w szczególności należą:

 

 1. Z zakresu kultury i kultury fizycznej:
  • tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury i kultury fizycznej,
  • przygotowywanie i opracowywanie koncepcji, programów, planów rozwoju sportu masowego i wyczynowego w powiecie,
  • przygotowywanie założeń polityki kulturalnej powiatu,
  • koordynacja działań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych oraz wymiany sportowej z zagranicą,
  • opracowywanie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych oraz powiatowego kalendarza imprez sportowych,
  • przygotowywanie materiałów dotyczących dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej,
  • przedkładanie propozycji dysponowania środkami finansowymi w instytucjach kultury oraz na realizację zadań przez stowarzyszenia kulturalne,
  • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kulturowego,
  • współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 2. Z zakresu  promocji: 
  • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
  • prowadzenie spraw związanych z współpracą międzynarodową Powiatu,
  • opracowywanie propozycji aktualizacji strategii rozwoju Powiatu,
  • prowadzenie prac związanych z opracowywaniem programów, planów w zakresie   turystyki,
  • współpraca z administracją rządową, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  w zakresie przedsięwzięć promocyjnych i rozwojowych,
  • przygotowywanie ofert promocyjnych oraz udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych,
  • organizacja  imprez promocyjnych, kulturalnych, artystycznych  i innych na terenie i poza powiatem,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie folderów promocyjnych i materiałów informacyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem gazety powiatu krośnieńskiego,
  • przygotowywanie i zapewnienie aktualności – we współpracy z  komórkami organizacyjnymi Starostwa – strony internetowej Starostwa ,
  • reprezentowanie Starostwa w kontaktach ze środkami masowego przekazu,
  • informowanie środków masowego przekazu o działalności organów Powiatu – przedstawianie stanowiska Starosty i Zarządu wobec różnych wydarzeń lub problemów,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych o bieżącej działalności Starostwa, zamierzeniach, planach oraz imprezach i uroczystościach powiatowych,
  • zapewnianie obsługi medialnej posiedzeń rady, organizowanych imprez i uroczystości,
  • redagowanie odpowiedzi na krytykę prasową oraz artykułów promocyjnych,
  • udzielanie wywiadów, organizowanie konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami,
  • przygotowywanie – we współpracy z komórkami merytorycznymi – informacji na stronę internetową Starostwa,
  • przygotowywanie pracowników do spotkań z przedstawicielami mediów.
    

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się