2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji Powiatu

Nr pokoju: 515, tel.  13 43-75-779
adres e- mail:
promocja@powiat.krosno.pl

 

Nr pokoju: 520, tel.  13 43-75-778
adres e- mail:
rzecznik@powiat.krosno.pl

 

Do zadań wykonywanych na samodzielnym stanowisku pracy ds. promocji Powiatu w szczególności należą:

 

 1. Z zakresu kultury i kultury fizycznej:
  • tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury i kultury fizycznej,
  • przygotowywanie i opracowywanie koncepcji, programów, planów rozwoju sportu masowego i wyczynowego w powiecie,
  • przygotowywanie założeń polityki kulturalnej powiatu,
  • koordynacja działań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych oraz wymiany sportowej z zagranicą,
  • opracowywanie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych oraz powiatowego kalendarza imprez sportowych,
  • przygotowywanie materiałów dotyczących dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej,
  • przedkładanie propozycji dysponowania środkami finansowymi w instytucjach kultury oraz na realizację zadań przez stowarzyszenia kulturalne,
  • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kulturowego,
  • współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 2. Z zakresu  promocji: 
  • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
  • prowadzenie spraw związanych z współpracą międzynarodową Powiatu,
  • opracowywanie propozycji aktualizacji strategii rozwoju Powiatu,
  • prowadzenie prac związanych z opracowywaniem programów, planów w zakresie   turystyki,
  • współpraca z administracją rządową, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  w zakresie przedsięwzięć promocyjnych i rozwojowych,
  • przygotowywanie ofert promocyjnych oraz udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych,
  • organizacja  imprez promocyjnych, kulturalnych, artystycznych  i innych na terenie i poza powiatem,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie folderów promocyjnych i materiałów informacyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem gazety powiatu krośnieńskiego,
  • przygotowywanie i zapewnienie aktualności – we współpracy z  komórkami organizacyjnymi Starostwa – strony internetowej Starostwa ,
  • reprezentowanie Starostwa w kontaktach ze środkami masowego przekazu,
  • informowanie środków masowego przekazu o działalności organów Powiatu – przedstawianie stanowiska Starosty i Zarządu wobec różnych wydarzeń lub problemów,
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych o bieżącej działalności Starostwa, zamierzeniach, planach oraz imprezach i uroczystościach powiatowych,
  • zapewnianie obsługi medialnej posiedzeń rady, organizowanych imprez i uroczystości,
  • redagowanie odpowiedzi na krytykę prasową oraz artykułów promocyjnych,
  • udzielanie wywiadów, organizowanie konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami,
  • przygotowywanie – we współpracy z komórkami merytorycznymi – informacji na stronę internetową Starostwa,
  • przygotowywanie pracowników do spotkań z przedstawicielami mediów.