2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów dla

Powiatu Krośnieńskiego i miasta Krosna

 

Od dnia 12 listopada 2008 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Krośnieńskim, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje mieszkańców powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów.

 

Elżbieta Sługocka - Krupa    

 

miejsce  pracy:
Starostwo Powiatowe w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pok. 615
tel. 13 43 75 803

adres e- mail: rzecznik.konsumentow@powiat.krosno.pl

 

Rzecznik wykonuje pracę w następujących godzinach:
- w poniedziałki od 7.30 do 16.30
- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
- w piątki od 7.30 do 14.30Porady i informacje prawne udzielane są konsumentom osobiście bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych również telefonicznie pod nr tel.:  

 

13 43 75 803

 

Porady przez internet udzielane są konsumentom, którzy podadzą w wiadomości swój adres zamieszkania. Porady te są udzielane w miarę możliwości.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad konsumenckich i informacji prawnych oraz prowadzi obsługę spraw wnoszonych tylko i wyłącznie przez konsumentów.

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

 RZECZNIK NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCOM.
 
Pomoc prawna Biura Rzecznika polega na:

  • udzielaniu ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy,
  • kierowaniu do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez konsumenta i obowiązujące przepisy,
  • prowadzeniu postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy,
  • przygotowywaniu pism procesowych,
  • przekazywaniu sądom  istotnego poglądu na daną sprawę konsumencką,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
    Rzecznik może skierować sprawę konsumencką na drogę postępowania sądowego lub wstąpić do toczącego się postępowania sądowego (wyłączna decyzja Rzecznika)


W celu uzyskania pomocy prawnej przez Rzecznika, oprócz pisma zawierającego zwięzły opis sprawy i dane konsumenta (adres, tel. kontaktowy), należy przedstawić wszystkie dokumenty z tą sprawą związane np.: umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki. Do akt sprawy przyjmowane są jedynie czytelne kserokopie ww. dokumentów.

Pisma do Rzecznika zawierające wniosek o pomoc wraz z dokumentami należy składać w pok. 4 (parter).

Każdy konsument, którego sprawa jest prowadzona przez Rzecznika, obowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji dot. zmiany stanu faktycznego lub prawnego sprawy.
Czas potrzebny na podjęcie działania przez Rzecznika jest zależny od ilość prowadzonych spraw (do 30 dni).

Działania Rzecznika stanowią głównie próbę rozwiązania sporu w sposób polubowny: podjęcie interwencji nie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń konsumenta za słuszne.

Od decyzji Rzecznika, w szczególności dotyczących zakończenia sprawy, odmowy skierowania sprawy do sądu lub wstąpienia do toczącej się przed sądem sprawy - odwołanie nie przysługuje. W sprawach prowadzonych przez Rzecznika, Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedury działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

 

W czasie nieobecności Rzecznika w sprawach pilnych konsumenci mogą uzyskać pomoc dzwoniąc na infolinię konsumencką pod nr.

801 440 220

lub skorzystać z pomocy:

- Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Krośnie ul. Bieszczadzka 1

-Oddziału Federacji Konsumentów w Krośnie ul. Grodzka 10.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE L Nr 119), zwane dalej RODO informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński z siedzibą w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Krośnie jest Pan Jaromir Kranc, dane kontaktowe: iodo@powiat.krosno.pl, adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, telefon 13 43 75 831,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w oparciu o art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ze względu na realizację zadań ustawowych przez urząd spełnienie wyżej wymienionych praw może być ograniczone lub niemożliwe do wykonania.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.) o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania. W związku z wyżej wymienionymi przepisami archiwalnymi realizacja Pani/Pana prawa do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 17 i 18 RODO) jest możliwa jedynie w momencie wygaśnięcia obowiązku archiwizacji.W przypadku wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw wyżej wymienionych, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listowanie na adres podany w pkt 2, skorzystać z platformy e-PUAP, lub telefonicznie,

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Starosty oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się