2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów dla

Powiatu Krośnieńskiego i miasta Krosna

 

Od dnia 12 listopada 2008 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Krośnieńskim, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje mieszkańców powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów.

 

Elżbieta Sługocka - Krupa    

 

miejsce  pracy:
Starostwo Powiatowe w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pok. 615
tel. 13 43 75 803

adres e- mail: rzecznik.konsumentow@powiat.krosno.pl

 

 

 

Rzecznik wykonuje pracę w następujących godzinach:
- w poniedziałki od 7.30 do 16.30
- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
- w piątki od 7.30 do 14.30Porady i informacje prawne udzielane są konsumentom osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Porady przez internet udzielane są konsumentom, którzy podadzą w wiadomości swój adres zamieszkania. Porady te są udzielane w miarę możliwości.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad konsumenckich i informacji prawnych oraz prowadzi obsługę spraw wnoszonych tylko i wyłącznie przez konsumentów.

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

 RZECZNIK NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCOM.
 
Pomoc prawna Rzecznika polega na:

  • udzielaniu porad konsumenckich i informacji prawnych,
  • występowaniu do przedsiębiorców w oparciu o  przedstawione przez konsumenta dokumenty i obowiązujące przepisy prawne,
  • przygotowywaniu pism procesowych,
  • przekazywaniu sądom  istotnego poglądu dla sprawy,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
    Rzecznik może skierować sprawę konsumencką na drogę postępowania sądowego lub wstąpić do toczącego się postępowania sądowego (wyłączna decyzja Rzecznika). Zobacz Zarządzenie nr 12/2018 poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedury działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów


W celu podjęcia przez Rzecznika interwencji należy złożyć wniosek o pomoc wraz z dokumentami do pokoju nr 101 (I piętro). Wniosek powinien zawierać zwięzły opis sprawy i dane konsumenta. Należy także dołączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą takich jak.: umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, reklamacje i odpowiedzi na reklamacje. Do akt sprawy przyjmowane są jedynie czytelne kserokopie ww. dokumentów.

Każdy konsument, którego sprawa jest prowadzona przez Rzecznika, obowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji dot. zmiany stanu faktycznego lub prawnego sprawy. Czas potrzebny na podjęcie działania przez Rzecznika jest zależny od ilość prowadzonych spraw (około 30 dni).

Podjęcie działań przez Rzecznika nie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń konsumenta za słuszne.

Od decyzji Rzecznika, w szczególności dotyczących zakończenia sprawy, odmowy skierowania sprawy do sądu lub wstąpienia do toczącej się przed sądem sprawy - odwołanie nie przysługuje. W sprawach prowadzonych przez Rzecznika, Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania

W czasie nieobecności Rzecznika w sprawach pilnych konsumenci mogą uzyskać pomoc dzwoniąc na infolinię konsumencką pod nr.

801 440 220

lub skorzystać z pomocy:

Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Krośnie ul. Bieszczadzka 1

  

- AKTUALNOŚCI -

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

Kto administruje moimi danymi?

·         Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Krośnie są: Starosta Krośnieński, z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 43 75 713,
e-mail:starostwo@powiat.krosno.pl
oraz
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie, z siedzibą w Krośnie (38-400), ul. Bieszczadzka 1,
tel. 13 43 75 803, e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.krosno.pl

·         Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
Proszę je wysłać na adres: iodo@powiat.krosno.pl, tel. 13 43 75 831

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

·         Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielania porady prawnej, kierowania wystąpień do przedsiębiorców w sprawach konsumentów, sporządzania projektów pozwów i innych pism procesowych w sprawach konsumenckich, obsługi administracyjno-biurowej oraz archiwizacji akt postępowań.

·         Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO, ponadto  w przypadku dobrowolnego podania danych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

·         Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz.  1076 t.j.).

Jak długo będą przechowywane moje dane?

·         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez czas trwania postępowania w sprawie, zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany.

·         Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi np. pocztowe, informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

·         Ma Pani/Pan prawo do:

1.      dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

2.      żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

3.      żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

4.      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5.      wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

6.      sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·       zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

·       dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji,
w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7.      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Krośnie Pani/Pana danych osobowych;

8.      Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..