2015-11-04

Samodzielne stanowisko pracy - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

W sprawach pilnych konsumenci mogą uzyskać pomoc dzwoniąc na infolinię konsumencką pod nr

801 440 220

lub skorzystać z pomocy:

- Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Krośnie ul. Bieszczadzka 1

-Oddziału Federacji Konsumentów w Krośnie ul. Grodzka 10.

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i miasta Krosna

 

Od dnia 12 listopada 2008 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Krośnieńskim, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje mieszkańców powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów.

 

Elżbieta Sługocka - Krupa    

 

miejsce  pracy:
Starostwo Powiatowe w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pok. 506
tel. 13 43 75 803

adres e- mail: rzecznik.konsumentow@powiat.krosno.pl

 

Rzecznik wykonuje pracę w następujących godzinach:
- w poniedziałki od 7.30 do 16.30
- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
- w piątki od 7.30 do 14.30Porady i informacje prawne udzielane są konsumentom osobiście bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych również telefonicznie pod nr tel.:  

 

13 43 75 803

 

Porady przez internet udzielane są konsumentom, którzy podadzą w wiadomości swój adres zamieszkania. Porady te są udzielane w miarę możliwości.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad konsumenckich i informacji prawnych oraz prowadzi obsługę spraw wnoszonych tylko i wyłącznie przez konsumentów.

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

 RZECZNIK NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCOM.
 
Pomoc prawna Biura Rzecznika polega na:

  • udzielaniu ustnych porad i pomocy prawnej w oparciu o przedstawiony materiał dowodowy,
  • kierowaniu do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez konsumenta i obowiązujące przepisy,
  • prowadzeniu postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy,
  • przygotowywaniu pism procesowych,
  • przekazywaniu sądom  istotnego poglądu na daną sprawę konsumencką,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
    Rzecznik może skierować sprawę konsumencką na drogę postępowania sądowego lub wstąpić do toczącego się postępowania sądowego (wyłączna decyzja Rzecznika)


W celu uzyskania pomocy prawnej przez Rzecznika, oprócz pisma zawierającego zwięzły opis sprawy i dane konsumenta (adres, tel. kontaktowy), należy przedstawić wszystkie dokumenty z tą sprawą związane np.: umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki. Do akt sprawy przyjmowane są jedynie czytelne kserokopie ww. dokumentów.

Pisma do Rzecznika zawierające wniosek o pomoc wraz z dokumentami należy składać w pok. 4 (parter).

Każdy konsument, którego sprawa jest prowadzona przez Rzecznika, obowiązany jest do niezwłocznego przekazania informacji dot. zmiany stanu faktycznego lub prawnego sprawy.
Czas potrzebny na podjęcie działania przez Rzecznika jest zależny od ilość prowadzonych spraw (do 30 dni).

Działania Rzecznika stanowią głównie próbę rozwiązania sporu w sposób polubowny: podjęcie interwencji nie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń konsumenta za słuszne.

Od decyzji Rzecznika, w szczególności dotyczących zakończenia sprawy, odmowy skierowania sprawy do sądu lub wstąpienia do toczącej się przed sądem sprawy - odwołanie nie przysługuje. W sprawach prowadzonych przez Rzecznika, Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedury działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów