2015-11-04

Skargi i wnioski

Tryb załatwiania skarg i wniosków
 

Starosta Krośnieński – w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 1430 - 1630.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni.


1.    Wszystkich interesantów w zakresie skarg i wniosków przyjmuje:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny   KONTAKT

2.   Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się również  w Wydziałach i Referatach Starostwa Powiatowego w Krośnie każdego dnia w godzinach pracy.

3.  Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Starostwa, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają - przed podjęciem ich załatwienia - ewidencji w Rejestrze Skarg   i Wniosków Starostwa Powiatowego w Krośnie, zwanym dalej "Rejestrem", prowadzonym przez Wydział  Organizacyjno-Administracyjny.

4.   Wydział Organizacyjno-Administracyjny - po zarejestrowaniu skargi lub wniosku  w Rejestrze - przekazuje niezwłocznie sprawę do załatwienia właściwemu merytorycznie wydziałowi lub referatowi, jeżeli Starosta Krośnieński nie postanowi inaczej. W przypadku, gdy skarga lub wniosek dotyczą zakresu działania różnych wydziałów i referatów, Wydział Organizacyjno-Administracyjny wyznacza wydział lub referat prowadzący załatwienie sprawy, który po uzyskaniu wyjaśnień lub stanowisk pozostałych zainteresowanych wydziałów i referatów sporządza projekt odpowiedzi lub składa wyjaśnienia.

5.  W przypadkach, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna jednostka organizacyjna, podporządkowana lub nie podporządkowana Powiatowi, albo organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, przekazuje sprawę właściwej jednostce (organowi).