2015-11-04

Skargi i wnioski

Tryb załatwiania skarg i wniosków
 

<!--:namespace-->

Starosta Krośnieński – w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 1430 - 1630.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni.


1.    Wszystkich interesantów w zakresie skarg i wniosków przyjmuje:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny   KONTAKT

2.   Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się również  w Wydziałach i Referatach Starostwa Powiatowego w Krośnie każdego dnia w godzinach pracy.

3.  Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Starostwa, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają - przed podjęciem ich załatwienia - ewidencji w Rejestrze Skarg   i Wniosków Starostwa Powiatowego w Krośnie, zwanym dalej "Rejestrem", prowadzonym przez Wydział  Organizacyjno-Administracyjny.

4.   Wydział Organizacyjno-Administracyjny - po zarejestrowaniu skargi lub wniosku  w Rejestrze - przekazuje niezwłocznie sprawę do załatwienia właściwemu merytorycznie wydziałowi lub referatowi, jeżeli Starosta Krośnieński nie postanowi inaczej. W przypadku, gdy skarga lub wniosek dotyczą zakresu działania różnych wydziałów i referatów, Wydział Organizacyjno-Administracyjny wyznacza wydział lub referat prowadzący załatwienie sprawy, który po uzyskaniu wyjaśnień lub stanowisk pozostałych zainteresowanych wydziałów i referatów sporządza projekt odpowiedzi lub składa wyjaśnienia.

5.  W przypadkach, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna jednostka organizacyjna, podporządkowana lub nie podporządkowana Powiatowi, albo organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, przekazuje sprawę właściwej jednostce (organowi).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się