2015-11-18

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

 <!--:namespace-->

Zasady opracowywania projektów aktów prawnych i ich wykonywania

 

I.                          Zasady ogólne

 

1.    Przy opraccowywaniu projektów aktów prawnych mają odpowiednio zastosowanie zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” /Dz. U. z 2016 r. poz. 283/.

2.     Przygotowanie projektu należy do obowiązków właściwego merytorycznie wydziału Starostwa /komórki organizacyjnej/ lub innego podmiotu.

3.      Do projektu aktu prawnego opracowuje się uzasadnienie podpisane przez projektodawcę, które powinno zawierać :

1)          określenie potrzeby wydania aktu prawnego,

2)          skutki społeczne, finansowe i prawne jakie wywoła akt prawny.

4.      Projekt aktu prawnego powinien zawierać:

1)          oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,

2)          kolejny numer i datę aktu prawnego,

3)          określenie przedmiotu aktu,

4)          podstawę prawną,

5)          treść aktu,

6)          oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny oraz ewentualny termin realizacji,

7)          w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,

8)          określenie terminu wejścia w życie.

5.      Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z zainteresowanymi Wydziałami Starostwa lub innymi podmiotami jeżeli przepisy prawa tak stanowią. W szczególności projekt aktu prawnego powinien być uzgodniony z:

1)          Sekretarzem Powiatu – jeżeli projekt aktu dotyczy funkcjonowania i organizacji pracy w Starostwie,

2)          Skarbnikiem Powiatu – jeżeli projekt aktu wywołuje skutki finansowe.

Projekty aktów prawnych należy uzgadniać niezwłocznie.

6.      Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień projekt aktu prawnego podlega zaopiniowaniu pod względem prawnym przez Biuro Radców Prawnych, które udziela również pomocy prawnej przy opracowywaniu projektu.

7.      Uzgodnione i  zaopiniowane projekty aktów prawnych projektodawca przedkłada /w zależności od rodzaju aktu/ do podpisu Staroście lub organowi, który podejmuje uchwałę /Radzie Powiatu  - za pośrednictwem Zarządu Powiatu lub Zarządowi Powiatu/.

8.      Po przyjęciu aktu prawnego zostaje on zaewidencjonowany w odpowiednim rejestrze.

9.      Organ lub inny podmiot, któremu powierzono wykonanie aktu prawnego zapewnia:

1)          powielenie go w odpowiedniej ilości egzemplarzy i przekazanie jednostkom, na które nałożono obowiązek realizacji zadań oraz innym zainteresowanym jednostkom,

2)          podjęcie wszelkich koniecznych czynności w celu zabezpieczenia wykonania aktu prawnego,

3)          kontrolę realizacji aktu prawnego.

10.  Akty prawne, które wymagają ogłoszenia w dzienniku urzędowym publikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

11.  Inne akty prawne, dla których istnieje obowiązek podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie ogłasza się  na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krośnie, a także w środkach masowego przekazu lub poprzez rozplakatowanie na terenie Powiatu.

 

II.                     Zasady szczególne

 

1.    Uchwały Rady Powiatu

Tryb opracowywania projektów uchwał Rady i ich podejmowania określa Regulamin Rady Powiatu Krośnieńskiego stanowiący załącznik  Nr 2 do statutu Powiatu Krośnieńskiego w  rozdz. III -   Uchwały Rady

Zasady wykonania uchwał Rady Powiatu określa Regulamin Zarządu Powiatu Krośnieńskiego stanowiący załącznik Nr 4 do statutu Powiatu Krośnieńskiego w rozdz. VII - Zasady wykonywania Uchwał Rady.

 

2.      Uchwała budżetowa

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa uchwała Nr XLIV/314/10  Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego

3.    Uchwały Zarządu Powiatu

Tryb opracowywania projektów uchwał Zarządu i ich podejmowania określa  Regulamin Zarządu Powiatu Krośnieńskiego stanowiący załącznik Nr 4 do statutu Powiatu Krośnieńskiego w  rozdz. VI - Uchwały

4.    Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat

Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego określa art. 40 – 43 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  /Dz. U.  z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592 z późn. zm./.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych /Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz.449 z późn. zm./.

5.  Zarządzenia Starosty – są aktami prawnymi zawierającymi  jednostkowe rozstrzygnięcia organizacyjne, stanowiska w konkretnej sprawie lub aktami kierownictwa wewnętrznego.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..