Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/23/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 r.
Uchwała Nr IX/23/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 r. składu
orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego z wykonania budżetu powiatu za 2009r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr 558/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 marca 2010 r.
Uchwała Nr 558/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18
marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 rok
01.12.2015 więcej
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009
r.
01.12.2015 więcej
Uchwała Nr 459/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2009 roku
Uchwała Nr 459/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20
sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 roku oraz
o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009
roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
samorządowych instytucji kultury
01.12.2015 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2009
01.12.2015 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki budżetowej za okres od początku
roku do dnia 30 czerwca roku 2009
01.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się