Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr Vl/14/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
Uchwała Nr Vl/14/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w
sprawie: sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
30.11.2015 więcej
Informacje z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok
Informacje z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012
rok
30.11.2015 więcej
Uchwała Nr 361/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 marca 2013 roku
Uchwała Nr 361/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18
marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok
30.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2012 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2012 roku
30.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2012 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012
roku
30.11.2015 więcej
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2012 do końca 4 kwartału roku 2012
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 4 kwartału
roku 2012
30.11.2015 więcej
Rb-UN Roczne sprawozdanie wg stanu na koniec 2012 roku
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z
tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku
30.11.2015 więcej
Rb-N Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2012 roku
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2012 roku
30.11.2015 więcej
Rb-27S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
30.11.2015 więcej
Rb-28S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
30.11.2015 więcej
12