Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014
rok
27.11.2015 więcej
Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok
27.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2014 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014
roku
27.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2014 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2014 roku
27.11.2015 więcej
Rb-ST sprawozdanie na koniec 2014 r. - korekta
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014 r. - korekta
27.11.2015 więcej
Rb-ST sprawozdanie na koniec 2014 r.
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014 r.
27.11.2015 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2014
27.11.2015 więcej
Rb-N Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2014 roku - korekta
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2014 roku - korekta
27.11.2015 więcej
Rb-N Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2014 roku
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2014 roku
27.11.2015 więcej
Rb-28S Roczne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
27.11.2015 więcej
12