Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacje z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok
Informacje z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016
rok
01.06.2017 więcej
Uchwała Nr IX/29/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
04.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 392/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok
29.03.2017 więcej
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2016 do końca 4 kwartału
roku 2016
24.02.2017 więcej
Rb-ST Roczne sprawozdanie na koniec 2016 r.
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 r.
24.02.2017 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2016 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2016 roku
24.02.2017 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2016
24.02.2017 więcej
Rb-27S sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2016
24.02.2017 więcej
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2016
24.02.2017 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2016 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2016 roku
24.02.2017 więcej
12