Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacje z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok
Informacje z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016
rok
01.06.2017 więcej
Uchwała Nr IX/29/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
04.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 392/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok
29.03.2017 więcej
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2016 do końca 4 kwartału roku 2016
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2016 do końca 4 kwartału
roku 2016
24.02.2017 więcej
Rb-ST Roczne sprawozdanie na koniec 2016 r.
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 r.
24.02.2017 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2016 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2016 roku
24.02.2017 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2016
24.02.2017 więcej
Rb-27S sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2016
24.02.2017 więcej
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2016
24.02.2017 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2016 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2016 roku
24.02.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się