Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 455/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2017 roku
05.09.2017 więcej
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2017
25.07.2017 więcej
Rb-27S sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2017
25.07.2017 więcej
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2017
25.07.2017 więcej
Rb-28NWS sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki
samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku
budżetowego: 2016 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2017
25.07.2017 więcej
Rb-34S sprawozdanie od początku roku 2017 do końca 2 kwartału roku 2017
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2017 do końca 2 kwartału
roku 2017
25.07.2017 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2017 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec II kwartału 2017 roku
25.07.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017
roku
25.07.2017 więcej