Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 543/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok
25.04.2018 więcej
Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2017 do końca 4 kwartału
roku 2017
26.02.2018 więcej
Rb-ST Roczne sprawozdanie na koniec 2017 r.
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017 r.
26.02.2018 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2017 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2017 roku
26.02.2018 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31
grudnia roku 2017
26.02.2018 więcej
Rb-27S sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2017
26.02.2018 więcej
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia roku 2017
26.02.2018 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2017 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec IV kwartału 2017 roku
26.02.2018 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017
26.02.2018 więcej
UCHWAŁA NR 455/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2017 roku
05.09.2017 więcej
12