Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 533/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
13.09.2021 więcej
Rb-NDS sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2021
21.07.2021 więcej
Rb-27S sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2021
21.07.2021 więcej
Rb-28S sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2021
21.07.2021 więcej
Rb-28NWS sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków
jednostkisamorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem
roku budżetowego: 2020 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do
dnia 30 czerwca roku 2021
21.07.2021 więcej
Rb-34S sprawozdanie od początku roku 2021 do końca 2 kwartału roku 2021
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na
rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach
publicznych za okres od początku roku 2021 do końca 2 kwartału
roku 2021
21.07.2021 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2021 roku
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu
na koniec II kwartału 2021 roku
21.07.2021 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2021 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2021
roku
21.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się