Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Działka nr 1944/1 o pow. 0,0596 ha, położona w Krościenku
Wyżnym gm. Krościenko Wyżne, objęta księgą wieczystą
KSlK/00019610/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie
12.10.2021 więcej
WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Udział 1/6 części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr
2552 o pow. 0,16 ha, położonej w Jasionce gm. Dukla, objętej
księgą wieczystą KSlK/0004946117 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Krośnie.
08.10.2021 więcej
WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
- działka nr 180/8 o pow. O, 1115 ha , położona w Dukli gm.
Dukla, objęta księgą wieczystą KS1K/00015462/7 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Krośnie
03.08.2021 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego tj. lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 1362,30 m2
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu
Krośnieńskiego tj. lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni
użytkowej 1362,30 m2 w tym powierzchnia pomieszczeń przy
należnych - 418,90 m2, wyodrębnionego z budynków przy ul.
Paderewskiego nr 2 i 4 w Krośnie, obręb Śródmieście –
objętego księgą wieczystą KS1K/00092548/7 wraz z udziałem
818/1000 w prawie własności części wspólnych budynków i
działek nr 2294/3 i 2294/4 o łącznej powierzchni 0,3061 ha,
objętych księgą wieczystą KS1K/00092547/0
31.08.2020 więcej
WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
17.04.2020 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - działka nr 219/3 o pow. 0,0480 ha położona w miejscowości Poręby gm. Jedlicze
Działka nr 219/3 o pow. 0,0480 ha, położona w miejscowości
Poręby gm. Jedlicze, objęta księgą wieczystą KS1K/00045991/3
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie
25.10.2019 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Działka nr 245 o pow. 0,8700 ha, położona w Trzcianie gm.
Dukla
19.09.2019 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
działka nr 371 o pow. 0,20 ha, położona w Tylawie gm. Dukla
20.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia -
działka nr 3350 o pow. 0,06 ha, położona w miejscowości
Jasionka gm. Dukla
31.08.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się