2015-11-06

Środowisko i Rolnictwo

SR-18 Zgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a eksploatacja ich wymaga zgłoszenia
SR-19 Pozwolenie na wprowadzanie z instalacji gazów lub pyłów do powietrza
SR-20 Pozwolenie zintegrowane dla instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169)
SR-28 Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy
SR-29 Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
SR-30 Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
SR-31 Wydawanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
SR-32 Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
SR-33 Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
SR-34 Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi
SR-35 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
SR-36 Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
SR-37 Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
SR-38 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
SR-39 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
SR-40 Zezwolenie na zbieranie odpadów
SR-41 Zezwolenie na transport odpadów
SR-42 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (proces odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie)
SR-43 Zaświadczenie czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu