Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 6/49/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
24.05.2019 więcej
Uchwała Nr 6/38/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu
Krośnieńskiego na 2019 rok
13.03.2019 więcej
Uchwała Nr 6/38/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2019-2025
21.12.2018 więcej
Uchwała Nr 6/24/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Powiat Krośnieński w projekcie uchwały
budżetowej na 2019 rok
21.12.2018 więcej
Uchwała Nr 6/76/2018 z dnia 11 września 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: zaopiniowania informacji Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I
półrocze 2018 r.
17.09.2018 więcej
Uchwała Nr 6/39/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Powiat
Krośnieński papierów wartościowych w postaci obligacji w
kwocie 7 000 000,00 zł.
27.08.2018 więcej
Uchwała Nr IX/39/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Powiatu Krośnieńskiego.
08.08.2018 więcej
Uchwała Nr IX/40/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2018 r.
22.01.2018 więcej
Uchwała Nr IX/91/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2018 r.
12.12.2017 więcej
Uchwała Nr IX/29/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego
na 2018 rok
12.12.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się