Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 511/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2010 rok
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 510/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 509/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2009 rok
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 508/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 507/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Wysoka
jakość usług rynku pracy" Priorytet VI Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 506/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum
Historycznego - Pałac w Dukli
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 505/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Liceum
Ogólnokształcącego w Jedliczu
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 504/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Zespołu
Szkół w Iwoniczu
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 503/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie przekazania składnika majątku dla Zespołu Szkół w
Iwoniczu
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 502/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2009 rok
16.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się