Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 511/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2010 rok
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 510/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 509/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2009 rok
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 508/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 507/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Wysoka
jakość usług rynku pracy" Priorytet VI Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 506/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum
Historycznego - Pałac w Dukli
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 505/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Liceum
Ogólnokształcącego w Jedliczu
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 504/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Zespołu
Szkół w Iwoniczu
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 503/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie przekazania składnika majątku dla Zespołu Szkół w
Iwoniczu
16.06.2016 więcej
Uchwała Nr 502/09 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2009 rok
16.06.2016 więcej