Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 8/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym 2010 jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin
płatności upływa w roku następnym
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 7/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie opłat za wyżywienie i
zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 6/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 rok
01.06.2016 więcej
Uchwała nr 5/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 4/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg nie
będących drogami publicznymi do kategorii dróg gminnych
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 3/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dukli przy
Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 2/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 rok
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 1/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 rok
01.06.2016 więcej
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr 663/10 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
usytuowanego w budynkach położonych w Krośnie przy ul.
Paderewskiego 2 i 4
01.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się