Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwala Nr 148/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie realizacji projektów pn. „Program rozwoju
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” i
„Kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach - Działanie 9. 2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 147/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2011
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 146/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2011 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
19.05.2016 więcej
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 144/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie użyczenia rzeczowych składników majątku ruchomego
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 143/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia biurowego
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 142/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Krośnieńskiego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w
użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej S.A. z siedzibą w Iwoniczu ul. Zadwór 14
położonych w Krośnie obręb ewidencyjny Przemysłowa i
Śródmieście
19.05.2016 więcej
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 140/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2012
rok
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 139/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie
19.05.2016 więcej