Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 148/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku
w sprawie realizacji projektów pn. „Program rozwoju
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu” i
„Kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach - Działanie 9. 2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 147/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2011
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 146/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2011 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
19.05.2016 więcej
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 144/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie użyczenia rzeczowych składników majątku ruchomego
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 143/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia biurowego
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 142/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Krośnieńskiego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w
użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej S.A. z siedzibą w Iwoniczu ul. Zadwór 14
położonych w Krośnie obręb ewidencyjny Przemysłowa i
Śródmieście
19.05.2016 więcej
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 140/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2012
rok
19.05.2016 więcej
Uchwała Nr 139/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie
19.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się