Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 321/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
10.05.2016 więcej
Uchwała Nr 320/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
10.05.2016 więcej
Uchwała Nr 319/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
10.05.2016 więcej
Uchwała Nr 318/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
10.05.2016 więcej
Uchwała Nr 317/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
10.05.2016 więcej
Uchwała Nr 316/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2012 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
10.05.2016 więcej
10.05.2016 więcej
Uchwała Nr 314/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
10.05.2016 więcej
Uchwała Nr 313/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
10.05.2016 więcej
10.05.2016 więcej