Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 530/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Sali
lekcyjnej usytuowanej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w
Jedliczu na czas oznaczony
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 529/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
placu manewrowego i pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu
Szkół w Iwoniczu na czas oznaczony
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 528/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2013 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
05.05.2016 więcej
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 526/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 525/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi
zlokalizowanej na działkach o nr ew. 26/1 w miejscowości
Szczepańcowa i 1064 w miejscowości Zręcin do kategorii dróg
gminnych
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 524/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 523/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie
05.05.2016 więcej
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 521/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
05.05.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się