Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 530/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Sali
lekcyjnej usytuowanej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w
Jedliczu na czas oznaczony
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 529/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
placu manewrowego i pomieszczenia usytuowanego w budynku Zespołu
Szkół w Iwoniczu na czas oznaczony
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 528/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2013 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
05.05.2016 więcej
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 526/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 525/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi
zlokalizowanej na działkach o nr ew. 26/1 w miejscowości
Szczepańcowa i 1064 w miejscowości Zręcin do kategorii dróg
gminnych
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 524/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 523/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie
05.05.2016 więcej
05.05.2016 więcej
Uchwała Nr 521/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
05.05.2016 więcej