Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 6/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2014 rok
22.04.2016 więcej
Uchwała Nr 5/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Historycznego - Pałac w
Dukli
22.04.2016 więcej
Uchwała Nr 4/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2014 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
22.04.2016 więcej
Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
22.04.2016 więcej
Uchwała Nr 2/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Staroście Krośnieńskiemu upoważnienia do
składania oświadczeń woli
22.04.2016 więcej
Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania członków Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego do czynności prawnej polegającej na
zaciągnięciu kredytu
22.04.2016 więcej
22.04.2016 więcej
Uchwała Nr 711/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy
nieruchomości, na której usytuowany jest budynek internatu
Zespołu Szkół w Iwoniczu
22.04.2016 więcej
22.04.2016 więcej
Uchwała Nr 709/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu komputerowego dla
niepełnosprawnego dziecka
22.04.2016 więcej