Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 182/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie
19.01.2016 więcej
Uchwała Nr 181/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2015 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
19.01.2016 więcej
19.01.2016 więcej
19.01.2016 więcej
Uchwała Nr 178/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
04.01.2016 więcej
04.01.2016 więcej
Uchwała Nr 176/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla
podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji zadania z
zakresu pomocy społecznej
04.01.2016 więcej
Uchwała Nr 175/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla
podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji zadania w
okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt na terenie Powiatu
Krośnieńskiego
04.01.2016 więcej
Uchwała Nr 174/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński
na rok budżetowy 2015
04.01.2016 więcej
Uchwała Nr 173/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej na 2016
rok
04.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się