Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 182/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Krośnie
19.01.2016 więcej
Uchwała Nr 181/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2015 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
19.01.2016 więcej
19.01.2016 więcej
19.01.2016 więcej
Uchwała Nr 178/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
04.01.2016 więcej
04.01.2016 więcej
Uchwała Nr 176/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla
podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji zadania z
zakresu pomocy społecznej
04.01.2016 więcej
Uchwała Nr 175/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla
podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji zadania w
okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego prowadzenia
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 14 dziewcząt na terenie Powiatu
Krośnieńskiego
04.01.2016 więcej
Uchwała Nr 174/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński
na rok budżetowy 2015
04.01.2016 więcej
Uchwała Nr 173/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 grudnia 2015 roku
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej na 2016
rok
04.01.2016 więcej