Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 360/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2016 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
05.01.2017 więcej
05.01.2017 więcej
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr 357/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr 356/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali
lekcyjnej usytuowanej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w
Jedliczu na czas oznaczony
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr 355/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia zlokalizowanego w budynku głównym byłego
przejścia granicznego w Barwinku
05.01.2017 więcej
05.01.2017 więcej
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr 352/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej na 2017
rok
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr 351/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie unieważnienia
otwartego konkursu ofert
16.12.2016 więcej