Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 513/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Zespołu
Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu- Zdroju
16.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 512/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2017 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
16.01.2018 więcej
16.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 510/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
16.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 509/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 508/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali
lekcyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 507/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń
zlokalizowanych w budynku przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie
na potrzeby Caritas Archidiecezji Przemyskiej
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 506/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
sali lekcyjnej i placu manewrowego w Zespole Szkół w Iwoniczu
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 505/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Historycznego - Pałac w
Dukli
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 504/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu oraz opłat dla
przedsiębiorców telekomunikacyjnych
28.12.2017 więcej