Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 513/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Zespołu
Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu- Zdroju
16.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 512/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2017 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
16.01.2018 więcej
16.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 510/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
16.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 509/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 508/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali
lekcyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 507/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń
zlokalizowanych w budynku przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie
na potrzeby Caritas Archidiecezji Przemyskiej
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 506/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
sali lekcyjnej i placu manewrowego w Zespole Szkół w Iwoniczu
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 505/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Historycznego - Pałac w
Dukli
28.12.2017 więcej
UCHWAŁA NR 504/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu oraz opłat dla
przedsiębiorców telekomunikacyjnych
28.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się