Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 26/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
14.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR 25/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2018 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
14.01.2019 więcej
14.01.2019 więcej
14.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR 22/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
14.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR 21/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Krośnie
14.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR 20/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie przekazania zakończonych inwestycji drogowych do
Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie
27.12.2018 więcej
UCHWAŁA NR 19/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic
administracyjnych Powiatu Krośnieńskiego w zakresie
terytorialnym dotyczącym Gminy Krościenko Wyżne i Gminy
Miejsce Piastowe
27.12.2018 więcej
27.12.2018 więcej
UCHWAŁA NR 17/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025
27.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się