Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 609/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi
powiatowej Nr 2025R Domaradz (Pohyb)- Domaradz (Zakarczma)
dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg
gminnych
03.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR 608/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi
powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 3 257 do km 3 384
dotychczasowej kategorii i zaliczenia ww. odcinka drogi do
kategorii dróg gminnych
03.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR 607/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu
Krośnieńskiego w sprawach dotyczących projektu „Doskonali
zawodowo/Practically perfect" w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
03.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR 606/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
03.09.2018 więcej
03.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR 604/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w
Krośnie
03.09.2018 więcej
03.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR 602/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i
wydatków.
03.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR 601/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu papierów
wartościowych - obligacji
03.09.2018 więcej
UCHWAŁA NR 600/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2018 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
01.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się