Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 584/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i
wydatków.
03.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR 583/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
03.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR 582/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
03.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR 581/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu z
dnia 9 czerwca 2008 roku dotyczącej wynajęcia Spółce
„SPECMED" Sp. z o.o. w Krośnie nieruchomości zabudowanej
oznaczonej jako działki nr: 2968/57 i 2962/5, położone w
Krośnie przy ul. Grodzkiej 47a.
03.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR 580/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu
03.07.2018 więcej
03.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR 578/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i
wydatków.
03.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR 577/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 czerwca 2018 roku
zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie
03.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR 576/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych składników
majątku ruchomego
03.07.2018 więcej
UCHWAŁA NR 575/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
03.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się