Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 640/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi
wewnętrznej zlokalizowanej na działkach o nr ew. 51, 13/2 i
32/11 w m. Jedlicze do kategorii drogi gminnej
19.11.2018 więcej
19.11.2018 więcej
UCHWAŁA NR 638/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie
Krośnieńskim na lata 2019 - 2020 „Życie mam tylko jedno"
19.11.2018 więcej
UCHWAŁA NR 637/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2018 roku
w sprawie przystąpienia do programu „Zajęcia klubowe w WTZ"
ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
19.11.2018 więcej
19.11.2018 więcej
UCHWAŁA NR 635/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
19.11.2018 więcej
UCHWAŁA NR 634/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
19.11.2018 więcej
UCHWAŁA NR 633/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie przekazania składnika majątku dla Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym
19.11.2018 więcej
UCHWAŁA NR 632/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie przekazania składników majątkowych dla Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu
19.11.2018 więcej
UCHWAŁA NR 631/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 24 października 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert dla
podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej
19.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się