Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 233/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu sali
lekcyjnej usytuowanej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w
Jedliczu
09.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR 232/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -
2025
09.01.2020 więcej
09.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR 230/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których
realizacja w roku budżetowym 2019 i latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
i nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
02.01.2020 więcej
02.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR 228/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
02.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR 227/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie przekazania Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie uprawnień do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym 2019 i latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
02.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR 226/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kolejne użyczenie pomieszczeń
zlokalizowanych w budynku przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie
na potrzeby Caritas Archidiecezji Przemyskiej
02.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR 225/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025
02.01.2020 więcej
UCHWAŁA NR 224/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
02.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się