Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 559/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 października 2021 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowej
19.10.2021 więcej
UCHWAŁA NR 558/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 października 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu
współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2022 r.
19.10.2021 więcej
19.10.2021 więcej
UCHWAŁA NR 556/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 6 października 2021 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania zakończonej inwestycji do
Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu- Zdroju
18.10.2021 więcej
18.10.2021 więcej
UCHWAŁA NR 554/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2021 roku
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka
w Widaczu
18.10.2021 więcej
UCHWAŁA NR 553/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2021 roku
w sprawie wyznaczenia likwidatora oraz ustalenia harmonogramu
likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego -
Rodzinnego Domu Dziecka w Widaczu
18.10.2021 więcej
18.10.2021 więcej
UCHWAŁA NR 551/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2021 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych do
Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie
18.10.2021 więcej
UCHWAŁA NR 550/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2021 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
18.10.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się