2015-12-09

Wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych

Wykaz wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie naprawa nawierzchni dróg, w ramach usuwania skutków powodzi – Dyrektor Winter – Biuro ds. usuwania skutków powodzi przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

1) Droga 1999R Dukla - Lubatowa.

2) Droga 1996R Chyrowa – Tylawa.

3) Droga 1005R Haczów – Wróblik Szlachecki.

4) Droga 2115R Puławy przez wieś.

Łączna kwota dofinansowania – 500.000 zł

 

W ramach planu likwidacji osuwisk Powiat Krośnieński złożył wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Zarządzania Kryzysowego o dofinansowanie zadania: „Likwidacja osuwiska w ciągu drogi 1001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatowa.

Wnioskowana kwota dofinansowania – 510.000 zł.

 

Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyznał dofinansowanie na usuwanie skutków powodzi w 2004 r. dotację w kwocie 290.000 zł. Wkład własny Powiatu wynosi: 72.500 zł. Do realizacji przyjęto następujące zadania:

1) Odbudowa nawierzchni drogi nr 1999R Dukla - Lubatowa, na kwotę 100.000zł.

2) Odbudowa nawierzchni drogi nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska na kwotę 200.000 zł.

3) Odbudowa nawierzchni drogi nr 2005R Haczów - Wróblik Szlachecki na kwotę 32.500 zł.

4) Odbudowa nawierzchni drogi nr 2007R Milcza - Besko na kwotę 30.000 zł.

 

Powiat Krośnieński złożył wniosek pt. „Śladami Aleksandra Fredry” do konkursu „Kultura na prowincji” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.

 

Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Sikorska
Osoba, która przekazała informację: Elżbieta Sakowska
Data: 21.04.2004r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się