2015-12-11

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA


Na podstawie art.12 pkt. 9a z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) mówiącego o podejmowaniu uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych - Powiat Krośnieński od początku istnienia współpracuje z jednostkami administracyjnymi oraz organizacjami zagranicznymi państw ościennych Słowacją, Ukrainą i Węgrami.


Starostwo Powiatowe w Krośnie mając na celu rozwijanie kontaktów i współpracy między sąsiadującymi regionami przygranicznymi oraz popieranie wzajemnych związków opartych na zasadach dobrosąsiedzkich podpisało porozumienia i umowy o współpracy transgranicznej i z partnerskiej zmierzającej do umocnienia i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy lokalnymi społecznościami z miastami na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech.
Zarówno Powiat Krośnieński jak i miasta partnerskie w ramach podpisanych porozumień i umów zobowiązały się inicjować i popierać współpracę transgraniczną i partnerską w zakresie: rozwoju infrastruktury przygranicznej, lokalnego przemysłu, transportu, rolnictwa i ochrony środowiska, edukacji, kultury, turystyki, rekreacji i sportu oraz w wielu innych dziedzinach.
Głównym celem zawartych porozumień i umów jest wymiana doświadczeń, informacji, współpraca podmiotów gospodarczych, wspólne przedsięwzięcia dotyczące opracowania projektów unijnych, nawiązywanie osobistych kontaktów przez przedsiębiorców oraz wymiana kulturalna, sportowa i rekreacyjna.
Porozumienia i umowy zostały zawarte na podstawie uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego w oparciu o odpowiednie zapisy.


2000 rok - MEDZILABORCE
Na podstawie uchwały nr XII/110/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2000 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Okresem Medzilaborce - Powiat Krośnieński 22 września 2000 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim i Okresem Medzilaborce”, w oparciu o zapisy Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku.


2000 rok - SVIDNIK
Na podstawie uchwały nr XII/110/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2000 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Okresem Svidnik Powiat Krośnieński 22 września 2000 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim i Okresem Svidnik" w oparciu o zapisy Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku.


2000 rok - STROPKOV
Na podstawie uchwały nr XVI/156/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2000 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Okresem Stropkov - Powiat Krośnieński 12 grudnia 2000 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim i Okresem Stropkov", którego celem był rozwój kontaktów i współpracy między sąsiadującymi regionami przygranicznymi. W oparciu o zapisy Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku.


2002 rok - DROHOBYCZ
Na podstawie uchwały nr XXV/288/02 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Rejonem Drohobycza - Powiat Krośnieński 15 czerwca 2002 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej zawarte między Powiatem Krośnieńskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Rejonem Drohobycza na Ukrainie" kierując się postanowieniami:
- Porozumienia miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej z dnia 24 maja 1993 roku,
- Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy województwem podkarpackim a obwodem lwowskim z dnia 26 maja 2000 roku,
- Listem intencyjnym podpisanym przez Starostę Krośnieńskiego i Przewodniczącego Drohobyckiej Administracji Rejonowej w dniu 19 kwietnia 2002 roku


2005 rok - SAMBOR
Na podstawie uchwały nr XX/161/04 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Samborskim - Powiat Krośnieński 7 października 2005 roku podpisał „Umowę Partnerstwa między Powiatem Krośnieńskim i Powiatem Samborskim", uwzględniając postanowienia:
- Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą w sprawie międzyregionalnej współpracy  z dnia 24 maja 1993 roku,
- Deklaracji Prezydenta Rzeczypospolitej Polski i Prezydenta Ukrainy z dnia 25 maja 1996 roku w celu nawiązania stosunków pomiędzy mieszkańcami obu powiatów.


2006 rok - HUMENNE
Na podstawie uchwały nr XXXVII/293/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Obwodem Humenne - Powiat Krośnieński 5 kwietnia 2006 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim Obwodem Humenne" w celu rozwoju kontaktów i współpracy między sąsiadującymi regionami przygranicznymi. W oparciu o zapisy:
- Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku,
- Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Podkarpackim  
a Krajem Preszowskim z dnia 23 maja 2000 roku, oraz
- Deklarację Współpracy Województwa Podkarpackiego i Samorządowego Kraju Proszowskiego z dnia 14 marca 2003 roku


2008 rok - XVII DZIELNICA BUDAPESZTU
Na podstawie uchwały nr XVIII/151/08 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Samorządem XVII Dzielnicy Budapesztu - Powiat Krośnieński 16 czerwca 2008 roku podpisał „Umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Samorządem XVII Dzielnicy Budapesztu".

 

2011 rok - STARY SAMBOR
Na podstawie uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a miastem Stary Sambor na Ukrainie – Powiat Krośnieński 28 lipca 2011 roku podpisał Umowę  o transgranicznej współpracy między Powiatem Krośnieńskim a miastem Stary Sambor (Ukraina)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się