2015-12-11

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA


Na podstawie art.12 pkt. 9a z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) mówiącego o podejmowaniu uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych - Powiat Krośnieński od początku istnienia współpracuje z jednostkami administracyjnymi oraz organizacjami zagranicznymi państw ościennych Słowacją, Ukrainą i Węgrami.


Starostwo Powiatowe w Krośnie mając na celu rozwijanie kontaktów i współpracy między sąsiadującymi regionami przygranicznymi oraz popieranie wzajemnych związków opartych na zasadach dobrosąsiedzkich podpisało porozumienia i umowy o współpracy transgranicznej i z partnerskiej zmierzającej do umocnienia i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy lokalnymi społecznościami z miastami na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech.
Zarówno Powiat Krośnieński jak i miasta partnerskie w ramach podpisanych porozumień i umów zobowiązały się inicjować i popierać współpracę transgraniczną i partnerską w zakresie: rozwoju infrastruktury przygranicznej, lokalnego przemysłu, transportu, rolnictwa i ochrony środowiska, edukacji, kultury, turystyki, rekreacji i sportu oraz w wielu innych dziedzinach.
Głównym celem zawartych porozumień i umów jest wymiana doświadczeń, informacji, współpraca podmiotów gospodarczych, wspólne przedsięwzięcia dotyczące opracowania projektów unijnych, nawiązywanie osobistych kontaktów przez przedsiębiorców oraz wymiana kulturalna, sportowa i rekreacyjna.
Porozumienia i umowy zostały zawarte na podstawie uchwał Rady Powiatu Krośnieńskiego w oparciu o odpowiednie zapisy.


2000 rok - MEDZILABORCE
Na podstawie uchwały nr XII/110/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2000 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Okresem Medzilaborce - Powiat Krośnieński 22 września 2000 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim i Okresem Medzilaborce”, w oparciu o zapisy Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku.


2000 rok - SVIDNIK
Na podstawie uchwały nr XII/110/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2000 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Okresem Svidnik Powiat Krośnieński 22 września 2000 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim i Okresem Svidnik" w oparciu o zapisy Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku.


2000 rok - STROPKOV
Na podstawie uchwały nr XVI/156/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 kwietnia 2000 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Okresem Stropkov - Powiat Krośnieński 12 grudnia 2000 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim i Okresem Stropkov", którego celem był rozwój kontaktów i współpracy między sąsiadującymi regionami przygranicznymi. W oparciu o zapisy Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku.


2002 rok - DROHOBYCZ
Na podstawie uchwały nr XXV/288/02 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Rejonem Drohobycza - Powiat Krośnieński 15 czerwca 2002 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej zawarte między Powiatem Krośnieńskim w Rzeczypospolitej Polskiej a Rejonem Drohobycza na Ukrainie" kierując się postanowieniami:
- Porozumienia miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej z dnia 24 maja 1993 roku,
- Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy województwem podkarpackim a obwodem lwowskim z dnia 26 maja 2000 roku,
- Listem intencyjnym podpisanym przez Starostę Krośnieńskiego i Przewodniczącego Drohobyckiej Administracji Rejonowej w dniu 19 kwietnia 2002 roku


2005 rok - SAMBOR
Na podstawie uchwały nr XX/161/04 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Samborskim - Powiat Krośnieński 7 października 2005 roku podpisał „Umowę Partnerstwa między Powiatem Krośnieńskim i Powiatem Samborskim", uwzględniając postanowienia:
- Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą w sprawie międzyregionalnej współpracy  z dnia 24 maja 1993 roku,
- Deklaracji Prezydenta Rzeczypospolitej Polski i Prezydenta Ukrainy z dnia 25 maja 1996 roku w celu nawiązania stosunków pomiędzy mieszkańcami obu powiatów.


2006 rok - HUMENNE
Na podstawie uchwały nr XXXVII/293/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Obwodem Humenne - Powiat Krośnieński 5 kwietnia 2006 roku podpisał „Porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim Obwodem Humenne" w celu rozwoju kontaktów i współpracy między sąsiadującymi regionami przygranicznymi. W oparciu o zapisy:
- Porozumienia między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku,
- Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Podkarpackim  
a Krajem Preszowskim z dnia 23 maja 2000 roku, oraz
- Deklarację Współpracy Województwa Podkarpackiego i Samorządowego Kraju Proszowskiego z dnia 14 marca 2003 roku


2008 rok - XVII DZIELNICA BUDAPESZTU
Na podstawie uchwały nr XVIII/151/08 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a Samorządem XVII Dzielnicy Budapesztu - Powiat Krośnieński 16 czerwca 2008 roku podpisał „Umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Samorządem XVII Dzielnicy Budapesztu".

 

2011 rok - STARY SAMBOR
Na podstawie uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Powiatem Krośnieńskim a miastem Stary Sambor na Ukrainie – Powiat Krośnieński 28 lipca 2011 roku podpisał Umowę  o transgranicznej współpracy między Powiatem Krośnieńskim a miastem Stary Sambor (Ukraina)

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..