2015-11-02

Wydział Finansowy

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wydział Finansowy


Struktura organizacyjna wydziału.

 

Skarbnik Powiatu                         Janusz Turek                                      
Główny Księgowy Starostwa          Jadwiga Jagieło

 

Stanowiska pracy w wydziale:

1) wieloosobowe stanowisko ds. finansowo - księgowych.
2) stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości finansowej.

 

 

Kontakty:

 

Wydział Finansowy
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

Stanowiska pracy: Kontakt:
Skarbnik Powiatu pok. 409, tel. 13 43-75-767
adres e-mail: skarbnik@powiat.krosno.pl
Główny Księgowy Starostwa pok. 414, tel. 13 43-75-772
ds. finansowo-księgowych pok. 411, tel. 13 43-75-769
pok. 412, tel. 13 43-75-773
pok. 415, tel. 13 43-75-774
pok. 416, tel. 13 43-75-770
ds. planowania i sprawozdawczości finansowej pok. 410, tel. 13 43-75-768

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L Nr119/1), zwane dalej RODO informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński z siedzibą w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1,

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Krośnie jest Pan Jaromir Kranc, dane kontaktowe: iodo@powiat.krosno.pl, adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, telefon 13 43 75 831

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO,

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z 2018 r. poz. 106 z zm.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz. U. z 2018 r. poz. 62 z zm.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z zm
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z zm

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia      18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo na adres: Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno lub skorzystać z platformy e-PUAP,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się