2016-11-18

WYKAZ DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ WYDANYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM DLA INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

Zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn.zm.) organ właściwy udostępnia informacje, o których mowa w cytowanych poniżej przepisach:
Art. 72 ust. 6 w/w ustawy:
6. „Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”.

Załączniki

  POZWOLENIA ZE ŚROD...WYMI BIP.docx 26,2 KB (doc) szczegóły pobierz