2015-11-02

Zadania

Biuro Spraw Społecznych i Promocji

 

Zadania biura.

Zadania z zakresu spraw społecznych realizowane przez Biuro:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, za wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz  związków sportowych,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń,
 • opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszeń oraz wniosków o zmianę statutu,
 • odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych i wydawanie decyzji o przejęciu na własność Państwa rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 • wydawanie decyzji o wydaniu szkołom wyższym zwłok niepochowanych przez uprawnione osoby lub instytucje,
 • wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 • organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
 • powoływanie, w razie braku lekarza, osoby stwierdzającej zgon i jego przyczyny w  drodze oględzin,
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie opieki zdrowotnej oraz świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków o przyznanie emerytur i rent,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu  pomocy publicznej,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • składanie wniosków o dotację dla Posiadaczy Karty Polaka.

Do zadań Biura z zakresu promocji Powiatu  w szczególności należą:

 • tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju  kultury i kultury fizycznej,
 • przygotowywanie i opracowywanie koncepcji, programów, planów rozwoju sportu i turystyki w powiecie,
 • przygotowywanie założeń polityki kulturalnej powiatu,
 • koordynacja działań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych oraz wymiany sportowej z zagranicą,
 • opracowywanie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych oraz powiatowego kalendarza imprez sportowych,
 • przygotowywanie materiałów dotyczących dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
 • przedkładanie propozycji dysponowania środkami finansowymi w instytucjach kultury oraz na realizację zadań przez stowarzyszenia kulturalne,
 • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kulturowego,
 • współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
 • prowadzenie spraw związanych z współpracą międzynarodową Powiatu,
 • opracowywanie propozycji aktualizacji strategii rozwoju Powiatu,
 • współpraca z administracją rządową, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  w zakresie przedsięwzięć promocyjnych,
 • przygotowywanie ofert promocyjnych oraz udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych,
 • organizacja  imprez promocyjnych, kulturalnych, artystycznych  i innych na terenie i poza powiatem,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie folderów promocyjnych i materiałów informacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem gazety powiatu krośnieńskiego,
 • przygotowywanie i zapewnienie aktualności – w współpracy z  komórkami organizacyjnymi Starostwa – strony internetowej Starostwa,
 • realizowanie polityki informacyjnej władz powiatu,
 • prezentowanie oficjalnych stanowisk, opinii i  informacji Starosty i Zarządu Powiatu,
 • bieżąca współpraca z mediami, koordynowanie przekazywania informacji do wiadomości publicznej,
 • organizacja i obsługa konferencji prasowych,
 • zapewnianie obsługi medialnej posiedzeń rady, organizowanych imprez i uroczystości.

Biuro realizuje następujące zadania w zakresie kultury:

 • wykonywanie zadań organu założycielskiego dla samorządowych instytucji kultury,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością samorządowych instytucji kultury,
 • merytoryczne przygotowywanie konkursu na dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 • współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr  kultury,
 • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającą na ochronie dziedzictwa kulturowego,
 • nadzór merytoryczny i kontrola  działalności stowarzyszeń kulturalnych.

W zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego do zadań Biura należy:

 • realizacja  zadań  z  zakresu  planowania  obronnego oraz powszechnego obowiązku        obrony,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych,
 • koordynacja zadań w dziedzinie obronności realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu,
 • organizacja oraz utrzymywanie w ciągłej aktualności dokumentacji stałego dyżuru dla Starostwa,
 • organizacja szkolenia obronnego osób realizujących zadania obronne w Starostwie oraz w jednostkach nadzorowanych i podległych,
 • koordynacja działań związanych z ochroną ludności i środowiska  przed zagrożeniami,
 • organizacja i zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu i Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • prowadzenie i koordynowanie zadań obrony cywilnej,
 • organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 • prowadzenie zadań przeciwpowodziowych w tym wyposażenie  i utrzymywanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
 • organizacja pracy i udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • utrzymywanie powiatowego magazynu sprzętu obrony cywilnej.

Z zakresu ochrony zdrowia Biuro wykonuje następujące zadania:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem statutu oraz  powoływaniem rad społecznych  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie materiałów do oceny działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej,
 • współpraca z samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych, aptekarskim oraz nadzorem specjalistycznym i farmaceutycznym,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego innych niż         wojewódzkie,
 • wykonywanie zadań związanych z procedurą tworzenia, likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie spraw związanych z rozkładem godzin aptek,
 • przekazywanie informacji o programach  zdrowotnych,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu uprawnień i  obowiązków podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
   

Wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem kompetencji, wynikających z przepisów prawa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się