2015-11-02

Zadania

Biuro Spraw Społecznych i Promocji

 

Zadania biura.

Zadania z zakresu spraw społecznych realizowane przez Biuro:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, za wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz  związków sportowych,
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń,
 • opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszeń oraz wniosków o zmianę statutu,
 • odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych i wydawanie decyzji o przejęciu na własność Państwa rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 • wydawanie decyzji o wydaniu szkołom wyższym zwłok niepochowanych przez uprawnione osoby lub instytucje,
 • wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 • organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
 • powoływanie, w razie braku lekarza, osoby stwierdzającej zgon i jego przyczyny w  drodze oględzin,
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie opieki zdrowotnej oraz świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków o przyznanie emerytur i rent,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z zakresu  pomocy publicznej,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • składanie wniosków o dotację dla Posiadaczy Karty Polaka.

Do zadań Biura z zakresu promocji Powiatu  w szczególności należą:

 • tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju  kultury i kultury fizycznej,
 • przygotowywanie i opracowywanie koncepcji, programów, planów rozwoju sportu i turystyki w powiecie,
 • przygotowywanie założeń polityki kulturalnej powiatu,
 • koordynacja działań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych oraz wymiany sportowej z zagranicą,
 • opracowywanie powiatowego kalendarza imprez kulturalnych oraz powiatowego kalendarza imprez sportowych,
 • przygotowywanie materiałów dotyczących dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
 • przedkładanie propozycji dysponowania środkami finansowymi w instytucjach kultury oraz na realizację zadań przez stowarzyszenia kulturalne,
 • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kulturowego,
 • współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą,
 • prowadzenie spraw związanych z współpracą międzynarodową Powiatu,
 • opracowywanie propozycji aktualizacji strategii rozwoju Powiatu,
 • współpraca z administracją rządową, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  w zakresie przedsięwzięć promocyjnych,
 • przygotowywanie ofert promocyjnych oraz udzielanie pomocy podmiotom gospodarczym w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych,
 • organizacja  imprez promocyjnych, kulturalnych, artystycznych  i innych na terenie i poza powiatem,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie folderów promocyjnych i materiałów informacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem gazety powiatu krośnieńskiego,
 • przygotowywanie i zapewnienie aktualności – w współpracy z  komórkami organizacyjnymi Starostwa – strony internetowej Starostwa,
 • realizowanie polityki informacyjnej władz powiatu,
 • prezentowanie oficjalnych stanowisk, opinii i  informacji Starosty i Zarządu Powiatu,
 • bieżąca współpraca z mediami, koordynowanie przekazywania informacji do wiadomości publicznej,
 • organizacja i obsługa konferencji prasowych,
 • zapewnianie obsługi medialnej posiedzeń rady, organizowanych imprez i uroczystości.

Biuro realizuje następujące zadania w zakresie kultury:

 • wykonywanie zadań organu założycielskiego dla samorządowych instytucji kultury,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością samorządowych instytucji kultury,
 • merytoryczne przygotowywanie konkursu na dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 • współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr  kultury,
 • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającą na ochronie dziedzictwa kulturowego,
 • nadzór merytoryczny i kontrola  działalności stowarzyszeń kulturalnych.

W zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego do zadań Biura należy:

 • realizacja  zadań  z  zakresu  planowania  obronnego oraz powszechnego obowiązku        obrony,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych,
 • koordynacja zadań w dziedzinie obronności realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu,
 • organizacja oraz utrzymywanie w ciągłej aktualności dokumentacji stałego dyżuru dla Starostwa,
 • organizacja szkolenia obronnego osób realizujących zadania obronne w Starostwie oraz w jednostkach nadzorowanych i podległych,
 • koordynacja działań związanych z ochroną ludności i środowiska  przed zagrożeniami,
 • organizacja i zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu i Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • prowadzenie i koordynowanie zadań obrony cywilnej,
 • organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 • prowadzenie zadań przeciwpowodziowych w tym wyposażenie  i utrzymywanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
 • organizacja pracy i udział w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • utrzymywanie powiatowego magazynu sprzętu obrony cywilnej.

Z zakresu ochrony zdrowia Biuro wykonuje następujące zadania:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem statutu oraz  powoływaniem rad społecznych  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie materiałów do oceny działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej,
 • współpraca z samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych, aptekarskim oraz nadzorem specjalistycznym i farmaceutycznym,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego innych niż         wojewódzkie,
 • wykonywanie zadań związanych z procedurą tworzenia, likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie spraw związanych z rozkładem godzin aptek,
 • przekazywanie informacji o programach  zdrowotnych,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu uprawnień i  obowiązków podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
   

Wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem kompetencji, wynikających z przepisów prawa.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..