2015-11-04

Zadania


Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska

Zadania, kompetencje:

Zadania/obowiązki na stanowisku pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej:

Załatwianie spraw i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowywanie pism, postanowień i decyzji w sprawach z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej:

 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
 • ustalanie stron w prowadzonych postępowaniach,
 • sprawdzanie kompletności składanych wniosków i przyjmowanych zgłoszeń, sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, w tym kompletności projektu i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień pozwoleń i sprawdzeń,
 • nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz określanie terminu ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
 • wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • wydawanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
 • wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • uchylanie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 • określanie w decyzji o pozwoleniu na budowę w razie potrzeby:
  1. szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  2. czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  3. terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
  4. szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
 • nakładanie – w razie potrzeby – obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zamieszczanie informacji o obowiązkowej kontroli budowy przez organ nadzoru budowlanego,
 • w uzasadnionych przypadkach nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego, a także zapewnienia nadzoru autorskiego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • nakładanie na zgłaszającego obowiązku uzupełnienia zgłoszenia,
 • wnoszenie sprzeciwu w sprawach zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu budowlanego lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia -  w uzasadnionych przypadkach,
 • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę – w uzasadnionych przypadkach,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia sposobu użytkowania w przypadkach określonych przepisami,
 • nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
 • niezwłoczne przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
 • bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego:
  1. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem    budowlanym,
  2. kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  3. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 • przekazywanie właściwemu organowi podatkowemu informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:
  1. pozwoleniu na budowę,
  2. zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • uwzględnianie w prowadzonych postępowaniach wymagań wynikających
  z obowiązujących przepisów w odniesieniu do obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską,
 • uwzględnianie w prowadzonych postępowaniach wymagań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • nadzór i kontrola -  w zakresie prowadzonych spraw, przestrzegania przepisów  prawa budowlanego, a w szczególności:
  1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  2. warunków bezpieczeństwa ludzi  i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom domów jednorodzinnych potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu w celu starania się o dodatki mieszkaniowe,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia spełnienia wymagań samodzielności w odniesieniu do lokali mieszkalnych a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się