2015-11-04

Zadania


Wydział Architektury, Budownictwa i Środowiska

Zadania, kompetencje:

Zadania/obowiązki na stanowisku pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej:

Załatwianie spraw i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowywanie pism, postanowień i decyzji w sprawach z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej:

 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
 • ustalanie stron w prowadzonych postępowaniach,
 • sprawdzanie kompletności składanych wniosków i przyjmowanych zgłoszeń, sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, w tym kompletności projektu i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień pozwoleń i sprawdzeń,
 • nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz określanie terminu ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
 • wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • wydawanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
 • wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • uchylanie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 • określanie w decyzji o pozwoleniu na budowę w razie potrzeby:
  1. szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  2. czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  3. terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
  4. szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
 • nakładanie – w razie potrzeby – obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zamieszczanie informacji o obowiązkowej kontroli budowy przez organ nadzoru budowlanego,
 • w uzasadnionych przypadkach nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego, a także zapewnienia nadzoru autorskiego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • nakładanie na zgłaszającego obowiązku uzupełnienia zgłoszenia,
 • wnoszenie sprzeciwu w sprawach zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu budowlanego lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia -  w uzasadnionych przypadkach,
 • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę – w uzasadnionych przypadkach,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia sposobu użytkowania w przypadkach określonych przepisami,
 • nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
 • niezwłoczne przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
 • bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego:
  1. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem    budowlanym,
  2. kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  3. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 • przekazywanie właściwemu organowi podatkowemu informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:
  1. pozwoleniu na budowę,
  2. zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • uwzględnianie w prowadzonych postępowaniach wymagań wynikających
  z obowiązujących przepisów w odniesieniu do obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską,
 • uwzględnianie w prowadzonych postępowaniach wymagań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • nadzór i kontrola -  w zakresie prowadzonych spraw, przestrzegania przepisów  prawa budowlanego, a w szczególności:
  1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  2. warunków bezpieczeństwa ludzi  i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom domów jednorodzinnych potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu w celu starania się o dodatki mieszkaniowe,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia spełnienia wymagań samodzielności w odniesieniu do lokali mieszkalnych a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..