2015-11-04

Zadania

Wydział Architektury i Budownictwa 

Zadania, kompetencje:

Zadania/obowiązki na stanowisku pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej:

Załatwianie spraw i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowywanie pism, postanowień i decyzji w sprawach z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej:

 • udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
 • ustalanie stron w prowadzonych postępowaniach,
 • sprawdzanie kompletności składanych wniosków i przyjmowanych zgłoszeń, sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, w tym kompletności projektu i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień pozwoleń i sprawdzeń,
 • nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz określanie terminu ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
 • wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • wydawanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
 • wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • uchylanie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
 • określanie w decyzji o pozwoleniu na budowę w razie potrzeby:
  1. szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
  2. czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
  3. terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
  4. szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
 • nakładanie – w razie potrzeby – obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz zamieszczanie informacji o obowiązkowej kontroli budowy przez organ nadzoru budowlanego,
 • w uzasadnionych przypadkach nakładanie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego, a także zapewnienia nadzoru autorskiego,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub zamiarze wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • nakładanie na zgłaszającego obowiązku uzupełnienia zgłoszenia,
 • wnoszenie sprzeciwu w sprawach zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu budowlanego lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia -  w uzasadnionych przypadkach,
 • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę – w uzasadnionych przypadkach,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia sposobu użytkowania w przypadkach określonych przepisami,
 • nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
 • niezwłoczne przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
 • bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego:
  1. kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem    budowlanym,
  2. kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
  3. kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 • przekazywanie właściwemu organowi podatkowemu informacji, w formie kopii wydanych decyzji o:
  1. pozwoleniu na budowę,
  2. zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • uwzględnianie w prowadzonych postępowaniach wymagań wynikających
  z obowiązujących przepisów w odniesieniu do obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską,
 • uwzględnianie w prowadzonych postępowaniach wymagań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • nadzór i kontrola -  w zakresie prowadzonych spraw, przestrzegania przepisów  prawa budowlanego, a w szczególności:
  1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  2. warunków bezpieczeństwa ludzi  i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom domów jednorodzinnych potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu w celu starania się o dodatki mieszkaniowe,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia spełnienia wymagań samodzielności w odniesieniu do lokali mieszkalnych a także lokali o innym przeznaczeniu.