2015-11-02

Zadania

Wydział Finansowy


Zadania, kompetencje:

1. Wydziałem Finansowym kieruje Skarbnik.
2. W Wydziale Finansowym funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego Starostwa.
3. Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie rachunkowości budżetu Powiatu należą:
  1) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektu budżetu Powiatu wraz z uzasadnieniem,
  2) przygotowywanie uchwał Rady i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz innych wynikających z przepisów prawa,
  3) obsługa finansowo-księgowa budżetu Powiatu w zakresie: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
  4) obsługo finansowo-księgowa funduszy pomocowych,
  5) ewidencjonowanie i przekazywanie środków na rachunki jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów dotowanych,
  6) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu według zakładowego planu kont dla ewidencji wykonania budżetu Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  7) nadzór nad prawidłowością opracowania planów finansowych jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej,
  8) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, ocena realizacji wykorzystania  środków finansowych oraz podawanie ich do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9) sporządzanie zbiorczych informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu oraz dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych,
  10) współdziałanie z bankami, jednostkami organizacyjnymi i samorządowymi,
  11) współdziałanie z organami kontrolnymi w zakresie wykonania budżetu.
4. Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej – Starostwa Powiatowego należą:
  1) obsługa finansowo-księgowa Starostwa jako jednostki budżetowej w zakresie: dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej w zakresie przychodów i kosztów – funduszy celowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2) prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według zakładowego planu kont oraz klasyfikacji budżetowej,
  3) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych,
  4) bieżąca analiza realizacji budżetu Starostwa jako jednostki budżetowej i funduszy celowych oraz informowanie wydziałów o jej wynikach,
  5) prowadzenie ewidencji księgowej należności Skarbu Państwa,
  6) prowadzenie bieżącej analizy w zakresie windykacji należności Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie z wydziałami merytorycznymi w tym zakresie,
  7) przygotowywanie dokumentów dotyczących windykacji należności pod względem finansowym i przekazywanie ich do radcy prawnego,
  8) analiza i przygotowywanie wniosków o umorzenie nieściągalnych należności,
  9) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej w zakresie: sporządzanie listy płac, wypłaty diet, umów zlecenia i inne oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku (PIT) według obowiązujących przepisów,
  10) sprawdzanie i analizowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych odzwierciedlających przebieg operacji gospodarczych,
  11) prowadzenie dokumentacji i dokonywanie rozliczeń związanych z podatkiem VAT,
  12) opracowywanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego,
  13) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych Starostwa.
5. Obsługa finansowo – księgowa projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
6. Wydział realizuje również inne zadania zbieżne z zakresem kompetencji, wynikające z przepisów prawa.