2015-11-02

Zadania

Wydział Finansowy


Zadania, kompetencje:

1. Wydziałem Finansowym kieruje Skarbnik.
2. W Wydziale Finansowym funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego Starostwa.
3. Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie rachunkowości budżetu Powiatu należą:
  1) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektu budżetu Powiatu wraz z uzasadnieniem,
  2) przygotowywanie uchwał Rady i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie oraz innych wynikających z przepisów prawa,
  3) obsługa finansowo-księgowa budżetu Powiatu w zakresie: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
  4) obsługo finansowo-księgowa funduszy pomocowych,
  5) ewidencjonowanie i przekazywanie środków na rachunki jednostek organizacyjnych Powiatu oraz dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów dotowanych,
  6) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu według zakładowego planu kont dla ewidencji wykonania budżetu Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  7) nadzór nad prawidłowością opracowania planów finansowych jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej,
  8) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, ocena realizacji wykorzystania  środków finansowych oraz podawanie ich do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9) sporządzanie zbiorczych informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu oraz dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych,
  10) współdziałanie z bankami, jednostkami organizacyjnymi i samorządowymi,
  11) współdziałanie z organami kontrolnymi w zakresie wykonania budżetu.
4. Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej – Starostwa Powiatowego należą:
  1) obsługa finansowo-księgowa Starostwa jako jednostki budżetowej w zakresie: dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej w zakresie przychodów i kosztów – funduszy celowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2) prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według zakładowego planu kont oraz klasyfikacji budżetowej,
  3) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych,
  4) bieżąca analiza realizacji budżetu Starostwa jako jednostki budżetowej i funduszy celowych oraz informowanie wydziałów o jej wynikach,
  5) prowadzenie ewidencji księgowej należności Skarbu Państwa,
  6) prowadzenie bieżącej analizy w zakresie windykacji należności Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałanie z wydziałami merytorycznymi w tym zakresie,
  7) przygotowywanie dokumentów dotyczących windykacji należności pod względem finansowym i przekazywanie ich do radcy prawnego,
  8) analiza i przygotowywanie wniosków o umorzenie nieściągalnych należności,
  9) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej w zakresie: sporządzanie listy płac, wypłaty diet, umów zlecenia i inne oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku (PIT) według obowiązujących przepisów,
  10) sprawdzanie i analizowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych odzwierciedlających przebieg operacji gospodarczych,
  11) prowadzenie dokumentacji i dokonywanie rozliczeń związanych z podatkiem VAT,
  12) opracowywanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego,
  13) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych Starostwa.
5. Obsługa finansowo – księgowa projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
6. Wydział realizuje również inne zadania zbieżne z zakresem kompetencji, wynikające z przepisów prawa.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się