2015-11-03

Zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji I Gospodarki Nieruchomościami

 

Zadania, kompetencje:

 

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie katastru należy:

 

1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i orzekanie tym zakresie, wnioskowanie o przeprowadzenie niezbędnych prac geodezyjnych,
2) udzielanie informacji o gruntach i budynkach, sporządzanie i wydawanie wyrysów i wypisów,
3) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów,
4) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych,
5) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego Systemu Informacji o Terenie,
6) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

 

  

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz współdziałania z Krajowym Systemem Informacji o Terenie należy:

 

1) zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów geodezyjnych,

2) rejestracja, aktualizacja i administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

6) planowanie i sprawozdawczość z zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami,

7) współdziałanie z krajowym systemem informacji o terenie.

8) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,

9) prowadzenie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu i budowli,

10) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia  terenu.

11) obsługa organizacyjno – techniczna Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

Do zadań referatu ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i  Powiatu należy:

 

1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
 -   wykonywanie czynności prawnych i technicznych związanych z darowiznami i zamianami nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego,

 -   ustalanie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ich aktualizacja,

 -   ogłaszanie i prowadzenie przetargów  na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,

2) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenie opłat z tego tytułu,

3) wydawanie zezwoleń na wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej na cele nierolnicze, naliczanie opłat z tego tytułu oraz zobowiązywanie osób wnioskujących o czasowe wyłączenie gruntów  do rekultywacji,

4) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dot. rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

5) orzekanie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, względnie mienia samorządu terytorialnego, będących w dożywotnim użytkowaniu osób lub ich następców prawnych, przejętych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne,

6) orzekanie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność, przejętych na rzecz skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, na rzecz właściciela budynku oraz ustanawianie niezbędnych służebności gruntowych,

7) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami byłych właścicieli dotyczących przejęcia – z naruszeniem prawa – nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,

8) prowadzenie postępowań oraz orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także ustalanie odszkodowania z tego tytułu,

 9) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości nie wykorzystanych na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu,

10) orzekanie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielanie zezwoleń na zakładanie: ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych  podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń,

11) orzekanie o czasowym zajęciu nieruchomości i odszkodowaniu z tego tytułu,

12) ustalanie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,

13) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,

14) Prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów,

15) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomości Powiatu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się