2015-11-03

Zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji I Gospodarki Nieruchomościami

 

Zadania, kompetencje:

 

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie katastru należy:

 

1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i orzekanie tym zakresie, wnioskowanie o przeprowadzenie niezbędnych prac geodezyjnych,
2) udzielanie informacji o gruntach i budynkach, sporządzanie i wydawanie wyrysów i wypisów,
3) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów,
4) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych,
5) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego Systemu Informacji o Terenie,
6) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

 

  

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz współdziałania z Krajowym Systemem Informacji o Terenie należy:

 

1) zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów geodezyjnych,

2) rejestracja, aktualizacja i administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

6) planowanie i sprawozdawczość z zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami,

7) współdziałanie z krajowym systemem informacji o terenie.

8) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,

9) prowadzenie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu i budowli,

10) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia  terenu.

11) obsługa organizacyjno – techniczna Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

Do zadań referatu ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i  Powiatu należy:

 

1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
 -   wykonywanie czynności prawnych i technicznych związanych z darowiznami i zamianami nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego,

 -   ustalanie wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ich aktualizacja,

 -   ogłaszanie i prowadzenie przetargów  na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,

2) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenie opłat z tego tytułu,

3) wydawanie zezwoleń na wyłączenie użytków rolnych z produkcji rolniczej na cele nierolnicze, naliczanie opłat z tego tytułu oraz zobowiązywanie osób wnioskujących o czasowe wyłączenie gruntów  do rekultywacji,

4) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dot. rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

5) orzekanie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, względnie mienia samorządu terytorialnego, będących w dożywotnim użytkowaniu osób lub ich następców prawnych, przejętych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne,

6) orzekanie o przeniesieniu prawa własności nieruchomości zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność, przejętych na rzecz skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne, na rzecz właściciela budynku oraz ustanawianie niezbędnych służebności gruntowych,

7) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami byłych właścicieli dotyczących przejęcia – z naruszeniem prawa – nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,

8) prowadzenie postępowań oraz orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także ustalanie odszkodowania z tego tytułu,

 9) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości nie wykorzystanych na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu,

10) orzekanie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielanie zezwoleń na zakładanie: ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych  podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń,

11) orzekanie o czasowym zajęciu nieruchomości i odszkodowaniu z tego tytułu,

12) ustalanie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,

13) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,

14) Prowadzenie postępowania scaleniowego i wymiennego gruntów,

15) Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomości Powiatu.