2015-11-02

Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Zadania, kompetencje:

 

Do zadań Wydziału z zakresu rejestracji pojazdów należy:

 1. dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
 2. wpisywanie zastrzeżeń i dokonywanie wpisów oraz skreśleń zastawów rejestrowych w dowodach rejestracyjnych pojazdów,
 3. wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń tymczasowych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
 4. wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu numerów na nadwoziach (podwoziach), ramach  oraz wykonaniu zastępczych tabliczek znamionowych,
 5. przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu,  zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów o tych zdarzeniach w karcie pojazdu i w komputerowej bazie danych,
 6. podejmowanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
 7. czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
 8. zakładanie i prowadzenie indywidualnych akt (teczek) pojazdów,
 9. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),
 10. podejmowanie decyzji o skierowaniu pojazdu na dodatkowe badania techniczne.

 

Do zadań Wydziału z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami należy:

 1. wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń do kierowania tramwajem,
 2. wymiana praw jazdy,
 3. wydawanie wtórników praw jazdy,
 4. wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym i tramwajem,
 5. prowadzenie spraw z zakresu zatrzymywania praw jazdy,
 6. kierowanie (na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji) na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i badania psychologiczne kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną liczbę punktów  karnych,
 7. kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu oraz w przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
 8. prowadzenie postępowań w sprawach zatrzymania prawa jazdy osobom uchylającym się od obowiązku alimentacyjnego,
 9. prowadzenie akt ewidencyjnych osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami i osób bez uprawnień,
 10. dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego kierowców wykonujących przewozy drogowe,
 11. wydawanie i wymiana zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

 

Do zadań Wydziału z zakresu transportu i drogownictwa należy:

 1. przygotowywanie i wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego przewozu osób lub rzeczy,
 2. przenoszenie uprawnień wynikających z licencji i zezwoleń,
 3. dokonywanie kontroli działalności gospodarczej posiadacza licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
 4. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej sąsiednie powiaty,
 5. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 6. prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z marszałkiem województwa,
 7. ustalanie przebiegu dróg powiatowych,
 8. wydawanie opinii co do przebiegu drogi gminnej,
 9. wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych,
 10. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
 11. współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych,
 12. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub zmian tej organizacji,
 13. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
 14. nadzór w zakresie prawidłowego zastosowania, wykonywania, funkcjonowania i utrzymywania wszelkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub jej zmian, dokonywanie ich okresowych kontroli,
 15. wydawanie opinii i decyzji dotyczących organizacji ruchu drogowego w oparciu o ustalenia odpowiednich komisji,
 16. obsługa administracyjno-techniczna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 17. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie powiatu,
 18. prowadzenie ewidencji instruktorów,
 19. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem,
 20. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 21. wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonania badań technicznych pojazdów,
 22. opiniowanie wniosków i projektów dotyczących likwidacji linii kolejowych na których zawieszono przewozy,
 23. sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 24. sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów,
 25. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi,
 26. realizowanie zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego,
 27. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się