2015-11-02

Zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Zadania, kompetencje:

 

Do zadań Wydziału z zakresu rejestracji pojazdów należy:

 1. dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
 2. wpisywanie zastrzeżeń i dokonywanie wpisów oraz skreśleń zastawów rejestrowych w dowodach rejestracyjnych pojazdów,
 3. wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń tymczasowych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
 4. wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu numerów na nadwoziach (podwoziach), ramach  oraz wykonaniu zastępczych tabliczek znamionowych,
 5. przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu,  zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów o tych zdarzeniach w karcie pojazdu i w komputerowej bazie danych,
 6. podejmowanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
 7. czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
 8. zakładanie i prowadzenie indywidualnych akt (teczek) pojazdów,
 9. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),
 10. podejmowanie decyzji o skierowaniu pojazdu na dodatkowe badania techniczne.

 

Do zadań Wydziału z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami należy:

 1. wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń do kierowania tramwajem,
 2. wymiana praw jazdy,
 3. wydawanie wtórników praw jazdy,
 4. wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym i tramwajem,
 5. prowadzenie spraw z zakresu zatrzymywania praw jazdy,
 6. kierowanie (na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji) na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i badania psychologiczne kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną liczbę punktów  karnych,
 7. kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu oraz w przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
 8. prowadzenie postępowań w sprawach zatrzymania prawa jazdy osobom uchylającym się od obowiązku alimentacyjnego,
 9. prowadzenie akt ewidencyjnych osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami i osób bez uprawnień,
 10. dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego kierowców wykonujących przewozy drogowe,
 11. wydawanie i wymiana zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

 

Do zadań Wydziału z zakresu transportu i drogownictwa należy:

 1. przygotowywanie i wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego przewozu osób lub rzeczy,
 2. przenoszenie uprawnień wynikających z licencji i zezwoleń,
 3. dokonywanie kontroli działalności gospodarczej posiadacza licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
 4. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej sąsiednie powiaty,
 5. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 6. prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z marszałkiem województwa,
 7. ustalanie przebiegu dróg powiatowych,
 8. wydawanie opinii co do przebiegu drogi gminnej,
 9. wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych,
 10. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
 11. współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych,
 12. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub zmian tej organizacji,
 13. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
 14. nadzór w zakresie prawidłowego zastosowania, wykonywania, funkcjonowania i utrzymywania wszelkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub jej zmian, dokonywanie ich okresowych kontroli,
 15. wydawanie opinii i decyzji dotyczących organizacji ruchu drogowego w oparciu o ustalenia odpowiednich komisji,
 16. obsługa administracyjno-techniczna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 17. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie powiatu,
 18. prowadzenie ewidencji instruktorów,
 19. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem,
 20. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 21. wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonania badań technicznych pojazdów,
 22. opiniowanie wniosków i projektów dotyczących likwidacji linii kolejowych na których zawieszono przewozy,
 23. sprawowanie nadzoru i kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców,
 24. sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów,
 25. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi,
 26. realizowanie zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego,
 27. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..