2015-11-04

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

 

Zadania wydziału.

 

Z zakresu ochrony środowiska:

 • wydawanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń,) ustalających warunki korzystania ze środowiska  w pozwoleniach zintegrowanych oraz innych dotyczących: ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, ochrony przed hałasem,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji,  z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,


  
Z zakresu gospodarki odpadami:

 • wydawanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń) dotyczących gospodarki odpadami,


  
Z zakresu gospodarki wodnej:

 • wydawanie decyzji ustalających linię brzegu, 

 

Z zakresu geologii:

 • podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
 • nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
 • gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie danych geologicznych,


  
Z zakresu leśnictwa:

 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących  wypłacania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kontrola zalesionych gruntów,
 • przygotowywanie zarządzeń starosty zatwierdzających uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,


  
Z zakresu rolnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego:

 • przygotowywanie dokumentów dotyczących wydzierżawiania obwodów łowieckich  polnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej powiatu krośnieńskiego,
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • współdziałanie z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa,


  
Z  zakresu ochrony przyrody  - prowadzenie spraw dot. usuwania drzew z nieruchomości będących własnością gmin, prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,


Wykonywanie innych zadań, zbieżnych z zakresem kompetencji, wynikających z przepisów prawa.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się