2015-11-02

Zadania

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Zadania, kompetencje:

Do zadań Wydziału w zakresie obsługi Rady i Zarządu należą:  

 1. organizowanie, zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady, Zarządu oraz komisji Rady,
 2. prowadzenie rejestru uchwał Rady i rejestru uchwał Zarządu,
 3. prowadzenie i udostępnianie zbioru prawa miejscowego,
 4. sporządzanie protokołów z sesji  Rady, posiedzeń Zarządu, posiedzeń komisji Rady oraz sprawozdań z działalności Zarządu,
 5. przekazywanie do realizacji uchwał, decyzji i ustaleń organów Powiatu,
 6. przesyłanie podjętych uchwał właściwym organom nadzoru,
 7. ogłaszanie uchwał Rady w sposób określony przez Radę oraz przekazywanie ich do publikacji w dzienniku urzędowym,
 8. organizowanie i obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
 9. przygotowywanie adpowiedzi na interpelację i wnioski Radnych oraz prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań radnych,
 10. prowadzenie spraw związanych z wyborami do Rady.

Do zadań Wydziału w zakresie spraw pracowniczych należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 2. organizowanie konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 4. prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników oraz związanych z przyznawaniem odznaczeń, wyróżnień i nagród,
 5. prowadzenie spraw płacowych w zakresie ustalania składników wynagrodzenia, w tym nagród jubileuszowych oraz dodatków służbowych, stażowych i innych,
  kontrola dyscypliny pracy w Starostwie,
 6. organizowanie prac subsydiowanych prowadzonych w Starostwie,
 7. prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich i uczniowskich,
 8. organizowanioe naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 9. opracowywanie i bieżąca aktualizacja regulaminu pracy,
 10. prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń przez pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 11. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Do zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, nie posiadających wyodrębnionych służb administracyjnych,
 2. przygotowywanie projektów aktów regulujących organizację i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu,
 3. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz listów obywateli kierowanych do Starosty,
 4. przygotowywanie projektów upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty i projektów porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz prowadzenie rejestru tych upoważnień i porozumień,
 5. prowadzenie rejestru umów, których Powiat jest stroną,
 6. prowadzenie rejestru aktów wewnętrznych,
 7. zabezpieczenie ochrony danych osobowych w Starostwie,
 8. zapewnienie obsługi informatycznej Starostwa, w tym strony internetowej Starostwa,
 9. zapewnienie obsługi merytorycznej i technicznej oraz koordynacja prac związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 10. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej,
 12. udostępnianie dzienników urzędowych,
 13. prowadzenie obsługi sekretariatów.

 Do zadań Wydziału z zakresu spraw administracyjno - gospodarczych należy:

 1. administrowanie zasobami lokalowymi Starostwa i obiektami bazy transportowej, w tym przygotowywanie projektów umów w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych,
 2. zabezpieczenie mienia i budynku Starostwa oraz obiektów bazy transportowej,
 3. utrzymanie czystości w lokalach Starostwa i w obiektach bazy transportowej oraz na terenie posesji,
 4. zaopatrzenie w sprzęt, materiały biurowe i eksploatacyjne,
 5. gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Starostwa, prowadzenie ewidencji składników majątkowych i ich likwidacja,
 6. przygotowywanie projektów umów o wynajem i dzierżawę lokali użytkowych w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa oraz obiektów bazy transportowej,
 7. gospodarka taborem samochodowym,
 8. konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń,
 9. prowadzenie archiwum zakładowego,
 10. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją budynku Starostwa i obiektów bazy transportowej