2015-11-02

Zadania

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Zadania, kompetencje:

Do zadań Wydziału w zakresie obsługi Rady i Zarządu należą:  

 1. organizowanie, zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady, Zarządu oraz komisji Rady,
 2. prowadzenie rejestru uchwał Rady i rejestru uchwał Zarządu,
 3. prowadzenie i udostępnianie zbioru prawa miejscowego,
 4. sporządzanie protokołów z sesji  Rady, posiedzeń Zarządu, posiedzeń komisji Rady oraz sprawozdań z działalności Zarządu,
 5. przekazywanie do realizacji uchwał, decyzji i ustaleń organów Powiatu,
 6. przesyłanie podjętych uchwał właściwym organom nadzoru,
 7. ogłaszanie uchwał Rady w sposób określony przez Radę oraz przekazywanie ich do publikacji w dzienniku urzędowym,
 8. organizowanie i obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
 9. przygotowywanie adpowiedzi na interpelację i wnioski Radnych oraz prowadzenie ewidencji interpelacji i zapytań radnych,
 10. prowadzenie spraw związanych z wyborami do Rady.

Do zadań Wydziału w zakresie spraw pracowniczych należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 2. organizowanie konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 4. prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników oraz związanych z przyznawaniem odznaczeń, wyróżnień i nagród,
 5. prowadzenie spraw płacowych w zakresie ustalania składników wynagrodzenia, w tym nagród jubileuszowych oraz dodatków służbowych, stażowych i innych,
  kontrola dyscypliny pracy w Starostwie,
 6. organizowanie prac subsydiowanych prowadzonych w Starostwie,
 7. prowadzenie spraw dotyczących praktyk studenckich i uczniowskich,
 8. organizowanioe naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 9. opracowywanie i bieżąca aktualizacja regulaminu pracy,
 10. prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń przez pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 11. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych

Do zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, nie posiadających wyodrębnionych służb administracyjnych,
 2. przygotowywanie projektów aktów regulujących organizację i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu,
 3. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz listów obywateli kierowanych do Starosty,
 4. przygotowywanie projektów upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty i projektów porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz prowadzenie rejestru tych upoważnień i porozumień,
 5. prowadzenie rejestru umów, których Powiat jest stroną,
 6. prowadzenie rejestru aktów wewnętrznych,
 7. zabezpieczenie ochrony danych osobowych w Starostwie,
 8. zapewnienie obsługi informatycznej Starostwa, w tym strony internetowej Starostwa,
 9. zapewnienie obsługi merytorycznej i technicznej oraz koordynacja prac związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 10. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej,
 12. udostępnianie dzienników urzędowych,
 13. prowadzenie obsługi sekretariatów.

 Do zadań Wydziału z zakresu spraw administracyjno - gospodarczych należy:

 1. administrowanie zasobami lokalowymi Starostwa i obiektami bazy transportowej, w tym przygotowywanie projektów umów w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych,
 2. zabezpieczenie mienia i budynku Starostwa oraz obiektów bazy transportowej,
 3. utrzymanie czystości w lokalach Starostwa i w obiektach bazy transportowej oraz na terenie posesji,
 4. zaopatrzenie w sprzęt, materiały biurowe i eksploatacyjne,
 5. gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Starostwa, prowadzenie ewidencji składników majątkowych i ich likwidacja,
 6. przygotowywanie projektów umów o wynajem i dzierżawę lokali użytkowych w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa oraz obiektów bazy transportowej,
 7. gospodarka taborem samochodowym,
 8. konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń,
 9. prowadzenie archiwum zakładowego,
 10. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją budynku Starostwa i obiektów bazy transportowej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się