2015-11-02

Zadania

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Zadania wydziału.

Z zakresu oświaty:

 • wykonywanie zadań organu założycielskiego i prowadzącego dla szkół oraz placówek określonych w ustawie o systemie oświaty,
 • nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych oraz współpraca z nimi w zakresie wynikającym z prawa oświatowego,
 • merytoryczne przygotowywanie konkursów na dyrektora szkoły (placówki),
 • nadawanie nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 • zapewnianie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i realizowanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • dokonywanie wpisów i prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
 • wykonywanie zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez powiat.

Z zakresu spraw finansowych w oświacie:

 • nadzór nad planami finansowymi szkół i placówek,
 •  przygotowywanie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystywania dotacji celowych, udzielanych dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek,
 • przygotowywanie corocznej kalkulacji budżetu na zadania oświatowe, w tym na: wynagrodzenia, rezerwy celowe i inne zadania realizowane przez Starostwo,
 • rozliczanie i analiza wydatków związanych z wysokością średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat na podstawie odrębnych przepisów oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 • sporządzanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy ustawowej.

Z zakresu kultury:

 • wykonywanie zadań organu założycielskiego dla samorządowych instytucji kultury,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością samorządowych instytucji kultury,
 • merytoryczne przygotowanie konkursu na dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu
  i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kulturowego,
 • przygotowywanie założeń polityki kulturalnej Powiatu,
 • prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 • przedkładanie propozycji dysponowania środkami finansowymi w instytucjach kultury oraz na realizację zadań przez stowarzyszenia kulturalne,
 • współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury,
 • nadzór merytoryczny i kontrola działalności stowarzyszeń kulturalnych.

Z zakresu spraw społecznych:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących  działalności gospodarczej oraz związków sportowych,
 • odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, adres: 

Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno

 • wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi,
 • nadzór nad cmentarzami i grobami wojennymi,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:

 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu poboru do wojska,
 • udział w przeprowadzaniu akcji kuriersko - posłańczej oraz współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i gminami w tym zakresie,
 • koordynacja zadań w dziedzinie obronności realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu,
 • obsługa kancelaryjno-biurowa PZZK oraz organizacja i zapewnienie funkcjonowania PCZK
 • opracowywanie powiatowego  planu obrony cywilnej,
 • organizacja szkoleń, treningów, ćwiczeń obronnych i obrony cywilnej,
 • organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 • koordynacja zadań w dziedzinie obronności realizowanych przez wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu,
 • ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • nadzór nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z zakresu ochrony zdrowia:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem statutu oraz powoływaniem rad społecznych  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie materiałów do oceny działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej,
 • współpraca z samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych, aptekarskim oraz nadzorem specjalistycznym i farmaceutycznym,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zakup lub przyjęcie darowizny aparatu i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz określanie jego przeznaczenia i standardu,
 • promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji oraz kosztów przejazdu do zakładu opieki zdrowotnej osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia,
 • organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego innych niż  wojewódzkie,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SP ZOZ,
 • wykonywanie zadań związanych z procedurą tworzenia, likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Wydział realizuje również inne zadania zbieżne z zakresem kompetencji, wynikające z przepisów prawa.