2015-11-02

Zadania

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

Zadania wydziału.

Z zakresu oświaty:

 • wykonywanie zadań organu założycielskiego i prowadzącego dla szkół oraz placówek określonych w ustawie o systemie oświaty,
 • nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych oraz współpraca z nimi w zakresie wynikającym z prawa oświatowego,
 • merytoryczne przygotowywanie konkursów na dyrektora szkoły (placówki),
 • nadawanie nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 • zapewnianie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i realizowanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • dokonywanie wpisów i prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
 • wykonywanie zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez powiat.

Z zakresu spraw finansowych w oświacie:

 • nadzór nad planami finansowymi szkół i placówek,
 •  przygotowywanie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystywania dotacji celowych, udzielanych dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek,
 • przygotowywanie corocznej kalkulacji budżetu na zadania oświatowe, w tym na: wynagrodzenia, rezerwy celowe i inne zadania realizowane przez Starostwo,
 • rozliczanie i analiza wydatków związanych z wysokością średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat na podstawie odrębnych przepisów oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 • sporządzanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy ustawowej.

Z zakresu kultury:

 • wykonywanie zadań organu założycielskiego dla samorządowych instytucji kultury,
 • nadzór merytoryczny nad działalnością samorządowych instytucji kultury,
 • merytoryczne przygotowanie konkursu na dyrektora samorządowej instytucji kultury,
 • sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu
  i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kulturowego,
 • przygotowywanie założeń polityki kulturalnej Powiatu,
 • prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 • przedkładanie propozycji dysponowania środkami finansowymi w instytucjach kultury oraz na realizację zadań przez stowarzyszenia kulturalne,
 • współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury,
 • nadzór merytoryczny i kontrola działalności stowarzyszeń kulturalnych.

Z zakresu spraw społecznych:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
 • prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących  działalności gospodarczej oraz związków sportowych,
 • odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie rzeczy znalezionych oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, adres: 

Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno

 • wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie opieki zdrowotnej  oraz świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie emerytur i rent,
 • składanie wniosków o dotację dla Posiadaczy Karty Polaka,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:

 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
 • udział w przeprowadzaniu akcji kuriersko - posłańczej oraz współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i gminami w tym zakresie,
 • koordynacja zadań w dziedzinie obronności realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu,
 • obsługa kancelaryjno-biurowa PZZK oraz organizacja i zapewnienie funkcjonowania PCZK
 • opracowywanie powiatowego  planu obrony cywilnej,
 • organizacja szkoleń, treningów, ćwiczeń obronnych i obrony cywilnej,
 • organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 • koordynacja zadań w dziedzinie obronności realizowanych przez wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu,
 • ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • nadzór nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z zakresu ochrony zdrowia:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem statutu oraz powoływaniem rad społecznych  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie materiałów do oceny działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki  zdrowotnej,
 • współpraca z samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych, aptekarskim oraz nadzorem specjalistycznym i farmaceutycznym,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zakup lub przyjęcie darowizny aparatu i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz określanie jego przeznaczenia i standardu,
 • promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji oraz kosztów przejazdu do zakładu opieki zdrowotnej osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia,
 • organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego innych niż  wojewódzkie,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SP ZOZ,
 • wykonywanie zadań związanych z procedurą tworzenia, likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Wydział realizuje również inne zadania zbieżne z zakresem kompetencji, wynikające z przepisów prawa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się