2023-04-26

Zadania Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Dróg

Zadania


Wydział Rozwoju, Inwestycji i Dróg

Zadania, kompetencje:

 

Do zadań Wydziału z zakresu rozwoju należą:
1) analiza  możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu i zadań  z zakresu administracji rządowej,
2) informowanie zainteresowanych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej i innych źródeł,
3) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych projektów, dofinansowywanych
z funduszy zewnętrznych oraz realizacja projektów,
4) nawiązywanie współpracy partnerskiej z zagranicą w celu realizacji wspólnych projektów,
5) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Powiat zatwierdzonych projektów,
6) monitoring zrealizowanych zadań przy udziale środków zewnętrznych,
7) współpraca z  innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi         
w zakresie wspólnych projektów,
8) sporządzanie sprawozdawczości z realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
9) trzymywanie kontaktów z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi  i pośredniczącymi
w sprawach informacji, kontroli i sprawozdawczości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE,
10) systematyczna aktualizacja informacji dotyczących tematyki funduszy,
11) opracowanie projektów strategii, programów i planów dotyczących rozwoju Powiatu,
12) monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu i innych dokumentów planistycznych,
13) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej,  podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami w zakresie przedsięwzięć rozwojowych.

Do zadań Wydziału w zakresie inwestycji i remontów należą :
1) prowadzenie prac związanych z tworzeniem programów i planów inwestycyjnych,
1) przygotowywanie dokumentacji i realizacja inwestycji powiatowych               
i remontów, w tym:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów finansowo – rzeczowych,
b) uzgadnianie dokumentacji,
c) przygotowywanie przetargów na realizację inwestycji i remontów,
d) nadzór nad realizacją inwestycji i remontów,
e) rozliczenie zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu,
f) przygotowywanie dokumentacji przekazania inwestycji w użytkowanie,
g) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji i remontów,
h) monitoring w zakresie gwarancji udzielonych przez wykonawców,
i) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
2) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji powiatowych ze środków zewnętrznych w  tym funduszy  Unii Europejskiej oraz realizacja projektów,

Do zadań Wydziału w zakresie zamówień publicznych należą:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Zarząd             
i Starostwo,
1) współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi powiatu i komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla udzielanych zamówień publicznych,
2) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie               
z ustawą prawo zamówień publicznych,

Do  podstawowych zadań Wydziału w zakresie dróg należy:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie części drogi, urządzeń drogi, budowli ziemnych, drogowych obiektów inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat      i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i  przepustów raz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,  
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, w tym weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym stan bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego,
12) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
19) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,
20) zarządzanie bezpieczeństwem dróg,
21) uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę albo w przypadku wystąpienia do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu planu,
22) uzgadnianie dokumentacji projektowej zjazdów, lokalizowanych w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz przebudowy lub remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu,
23) kontrola realizacji zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi
w gminach, gdzie zadanie te Zarząd Powiatu powierzył innym podmiotom,
24) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
25) prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem drogi do kategorii dróg powiatowych         w porozumieniu  z marszałkiem  województwa,
26) ustalanie przebiegu dróg powiatowych,
27) wydawanie opinii co do przebiegu drogi gminnej,
28) wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych,
29) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
30) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub zmian tej organizacji,
31) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
32) nadzór w zakresie prawidłowego zastosowania, wykonywania, funkcjonowania                    i  utrzymywania wszelkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub jej zmian, dokonywanie ich okresowych kontroli,
33) wydawanie opinii i decyzji dotyczących organizacji ruchu drogowego w oparciu            
o ustalenia odpowiednich komisji,
34) obsługa administracyjno-techniczna Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu       Drogowego,
35) obsługa i utrzymanie sprzętu technicznego i środków transportu będących na wyposażeniu Referatu Dróg,
36) utrzymywanie w należytym stanie technicznym obiektów i terenów Obwodu Drogowo -  Mostowego w Dukli.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..