2015-11-04

Zadania Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Wydział Środowiska i Rolnictwa

 

Zadania wydziału.

 

Z zakresu ochrony środowiska:

 • wydawanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń,) ustalających warunki korzystania ze środowiska  w pozwoleniach zintegrowanych oraz innych dotyczących: ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, ochrony przed hałasem,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji,  z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,


  
Z zakresu gospodarki odpadami:

 • wydawanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń) dotyczących gospodarki odpadami,


  
Z zakresu gospodarki wodnej:

 • wydawanie decyzji ustalających linię brzegu, 

 

Z zakresu geologii:

 • podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
 • nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
 • gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie danych geologicznych,


  
Z zakresu leśnictwa:

 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących  wypłacania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kontrola zalesionych gruntów,
 • przygotowywanie zarządzeń starosty zatwierdzających uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,


  
Z zakresu rolnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego:

 • przygotowywanie dokumentów dotyczących wydzierżawiania obwodów łowieckich  polnych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej powiatu krośnieńskiego,
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 • rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • współdziałanie z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa,


  
Z  zakresu ochrony przyrody  - prowadzenie spraw dot. usuwania drzew z nieruchomości będących własnością gmin, prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,


Wykonywanie innych zadań, zbieżnych z zakresem kompetencji, wynikających z przepisów prawa.