Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Dostawę materiałów
biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2017
roku w ramach projektu „Modernizacja drogowej
infrastruktury komunikacyjnej Snina - Medzilaborce - Krosno" w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej lnterreg V-A Polska
- Słowacja 2014-2020 numer PLSK.02.01.00-18-0009
/16 RIZ.272.57.2017.AP
30.08.2017 więcej
12