Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 84 Starosty Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji
publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Krośnie
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 79 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, będącego w
posiadaniu samoistnym Gminy Chorkówka, położonego na terenie
miejscowości Iwla, gmina Dukla, powiat krośnieński.
12.11.2015 więcej
Zarządzenie nr 65 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie ustalenia instrukcji funkcjonalno - użytkowej ochrony
fizycznej sprzętu i pomieszczeń oraz bezpieczeństwa danych
osobowych przetwarzanych i udostępnianych w ramach Systemu
Informatycznego CEPiK
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 64 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Krośnieńskiego
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 59 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 września 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla kierowców z
zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 49 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany wykazu pracowników upoważnionych do
sprawdzania i dekretowania dokumentów finansowych
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 48 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Puławach,
położonego na terenie miejscowości Puławy, gmina Rymanów,
powiat krośnieński
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 43 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego i utworzenia Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 36 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 35 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie regulaminu służby przygotowawczej w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
12.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się